Kort om tilskudd til sommerjobb

Sommerjobb er et arbeidsmarkedtiltak som skal bidra til at unge arbeidssøkere kan få arbeidserfaring i form av en fire ukers sommerjobb hos en arbeidsgiver.

Hva inneholder tilskudd til sommerjobb?

Tilskudd til sommerjobb er en støtteordning for arbeidsgivere, og det er arbeidsgiveren som må søke om tilskuddet. Når du deltar på tiltaket tilskudd til sommerjobb er du ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Du skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i virksomheten. Tilskudd til sommerjobb skal kompensere for lavere produktivitet. Du vil være midlertidig ansatt i tilskuddsperioden.

Du, NAV og arbeidsgiveren inngår en avtale som avklarer varighet, ansettelsesforhold og oppfølgingsbehov. Det blir opprettet et kontaktpunkt i NAV og på arbeidsplassen med ansvar for oppfølging.

NAV kan i tillegg gi inkluderingstilskudd til arbeidsgiveren. Tilskuddet skal kompensere for dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass.

Arbeidsgiveren kan også få tilskudd til en mentor hvis det er behov for praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter for å gjennomføre tiltaket.

Hvem kan få tilskudd til sommerjobb?

Sommerjobb kan være aktuelt for deg som
  • er under 30 år
  • har liten eller ingen arbeidserfaring
  • søker arbeid, men har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår
  • har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket, og det er vi som gjør den endelige vurderingen.

Avtale om tilskudd til sommerjobb må inngås før oppstarten av tiltaket. Vi utbetaler tilskuddet etterskuddsvis på bakgrunn av refusjonskravet fra arbeidsgiveren. Refusjonskravet skal inneholde dokumentasjon som viser hvem tilskuddet gjelder, hva det er betalt for, kronebeløp, når det er betalt og at det er betalt. 

Les mer om tilskudd til sommerjobb på nav.no