Fredag 2. juli ble boreslam fra ledningsarbeid deponert i Ulvdalen, hvor det etter hvert rant ut til Ulva-Kleivabekken og farget Børselva grå hele ettermiddagen.

Hendelsen skjedde i forbindelse med arbeidet som gjennomføres med å anlegge ny hovedvannledning mellom Eggkleiva og Børsa, som skal styrke kapasiteten og leveringssikkerheten av drikkevann til flere av kommunens tettsteder. Første del av arbeidet ble utført sist uke med styrt boring under Kloppmyra i Børsa. En underentreprenør sørget for oppsuging av boreslam for å hindre at dette skulle renne ut, og 3 slam-laguner var etablert i øvre del av bekken for å sikre at rent boreslam ikke skulle nå fiskeførende deler av Kjæremsbekken og Børselva.

Av ukjent årsak har underentreprenør deponert boreslammet i Ulvdalen, hvor det har rent rett til Ulva-Kleivabekken og siden ut i Børselva, som så ble farget grå.

Boreslammet består av tørket leire som er blandet ut med vann, og er i utgangspunktet et rent og ufarlig naturprodukt. Borslammet er imidlertid veldig finpartiklet, og vil fort sette farge på vann, selv i lave konsentrasjoner. I dette tilfellet er det i store konsentrasjoner, som vil kunne være skadelig for fisk og bunndyr. De store konsentrasjonene medfører også risiko for bunnfall av fine partikler, spesielt i brede og rolige partier av Børselva, nær utløpet. Ved nedbør vil det også være muligheter for at mer boreslam som er avsatt i Ulva-Kleivabekken vil oppløses og renne ut i Børselva i fortynnet tilstand. 

Skaun kommune har derfor løpende dialog med statsforvalteren i Trøndelag (tidligere fylkesmannen) og har også fått Norsk institutt for naturforskning (NINA) på befaring, for å følge med på situasjonen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har vært på stedet og gjort observasjoner, men ikke observert skadet eller død fisk i vannfaret. All observert fisk var tilsynelatende i god form.

Bildene er tatt av Morten Bergan ved NINA, og viser stor partikkelforurensning i elva på fredagen. Det bemerkes at perioder med kraftig regnskyll kan medføre ny blakking av elva dersom forsterket vannføring tar med seg rester som har blitt liggende, og det derfor er mulig at elva igjen kan bli gråfarget av boreslammet.

Oppdatert 9.7.2021.

Etter en relativt omfattende befaring i går gjennomført av spesialister fra NINA ser det ut til at dyrelivet over- og nedenfor utslippet ser normalt ut og vi kan dermed anta at utslippet ikke har gjort vesentlig skade. Kommunen vil i samarbeid med NINA følge opp dette i tiden som kommer for å se om det er effekter vi hittil ikke har kunnet avdekke.