Planlagte vann- og avløpsarbeider på Ilhaugen i Buvika består av totalt fem prosjekter:

Prosjekt 658 Oppdimensjonering av hovedvannledning i Trøvegen
Prosjekt 666 Renovering av vannledningsnett i Finnmyrvegen
Prosjekt 755 Renovering av avløpsnett i Finnmyrvegen
Prosjekt 756 Renovering av avløpsnett i deler av Trøvegen
Prosjekt 844 Fortau langs Finnmyrvegen og deler av Trøvegen

Bakgrunn for prosjektet

Brann- og drikkevannsforsyning til Buvika (P658)

Hovedledning for drikkevanns- og brannslukkevannsforsyning til Buvika har et parti i Trøvegen (på strekningen mellom Brautabakken og Finnmyrvegen), med mindre ledningsdimensjon enn på de øvrige ledningsstrekningene.  Dette begrenser kapasiteten på drikkevann/brannslukkevann til Buvika, og er til hinder for videre utbygging i Buvika.

 

Vann- og avløpsnett i Finnmyrvegen og Trøvegen (P666, P755, P756)

Vann- og avløpsnettet i Finnmyrvegen og deler av Trøvegen er av eldre standard og tilfredsstiller ikke dagens norm.

 

Fortau langs Finnmyrvegen og Trøvegen (P844)

Trøvegen og Finnmyrvegen er kommunale veger. I gjeldende reguleringsplan er det avsatt plass til fortau, men vegene er ikke bygget i henhold til planen. Det er ikke mulig å etablere fortau med hensiktsmessig bredde uten å sideforskyve vegene først.

 

Bussholdeplass for skolebuss

Busstopp for skolebuss i krysset Trøvegen/Finnmyrvegen er blant de største i kommunen i antall skolebarn, men har ikke tilrettelagt holdeplass. Skolebarna venter på skolebussen i en privat avkjørsel, som både ligger i et kryss og i bunnen av en bakke (Finnmyrvegen).

Dette er trafikksikkerhetsmessig en dårlig løsning, særlig vinterstid når det er glatt.
Skaun kommune eier et areal som er godt egnet til etablering av bussholdeplass ved siden av krysset.

Hensikt

Vannforsyningsledning til Buvika skal oppdimensjoneres i «flaskehalsen» i Trøvegen for å sikre tilstrekkelig kapasitet på drikkevann og brannslukkevann, og legge til rette for videre utbygging i Buvika.

Videre skal vann- og avløpsnettet i Finnmyrvegen og deler av Trøvegen skiftes ut for å tilfredsstille dagens standard, og sikre god og forsvarlig vann- og avløpsforsyning til denne delen av Ilhaugen.

Ledningene som skal skiftes ligger i kommunal grunn, og i forbindelse med disse arbeidene må vegen først graves opp og deretter bygges opp på nytt. Ved istandsetting av veg vil denne bli sideforskjøvet, slik at det avsettes plass til etablering av fortau på strekningene. En sideeffekt av VA-prosjektet vil altså være at trafikksikkerhetstiltaket med etablering av fortau på strekningene enkelt vil kunne gjennomføres.

Under anleggsperioden i Finnmyrvegen må det etableres midlertidig snuplass for skolebuss i krysset Trøvegen/Finnmyrvegen. Denne vil bli bygget opp slik at den etter at anleggsarbeidene er avsluttet forholdsvis enkelt vil kunne opparbeides til permanent bussholdeplass.

Dersom prosjektene ikke gjennomføres

Dersom prosjektet ikke gjennomføres, vil det kunne oppstå situasjoner med for lite drikkevann og/eller brannslukkevann i Buvika. Det vil også sette en stopper for videre utbygging i Buvika

Alternativer kan være etablering av ett eller flere nye høydebassenger eller tilknytning av Buvika til alternativ vannforsyning. Dette er vesentlig mer omfattende og kostbare løsninger.

Vann- og avløpsnettet i Finnmyrvegen og deler av Trøvegen vil være av eldre, lavere standard og kreve mer tilsyn og vedlikehold, samtidig som det vil være større risiko for problemer knyttet til drikkevannskvalitet og leveringssikkerhet og tilstoppelser/tilbakeslag av spillvann (kloakk) inn i kjellere.

Det vil ikke være mulig å etablere fortau med hensiktsmessig bredde uten vesentlige avståelser av privat grunn (tilstøtende hager).

Det vil ikke legges til rette for etablering av holdeplass for skolebuss.

Konsekvenser for tilstøtende eiendommer

Nye veger og fortau vil benytte tilnærmet hele det offentlige vegarealet, dermed vil de tilstøtende private eiendommene få ytterkanten av vegen eller fortauet helt inn til sin eiendomsgrense.

For de fleste eiendommene betyr dette at hekker og gjerder som i dag står i eiendomsgrensen per i dag, vil bli flyttet inn på eiendommen, slik at de står minst en halv meter fra eiendomsgrensen. Dette er nødendig for å unngå skader ved vegvedlikehold og for å sikre snøopplagssone på vinterstid. 

Eventuelle vegskråninger vil i større grad komme inn på private eiendommer og for enkelte eiendommer vil det være nødvendig for kommunen å erverve mindre arealer for å få tilstrekkelig plass til fortau.

 

Berørte grunneiere

Skaun kommune og/eller Rambøll Norge AS vil ta kontakt med de berørte grunneierne når det gjelder tillatelse til å gjennomføre anleggsarbeider på deres eiendom.

Eiendommer som blir direkte berørt av tiltakene, enten ved midlertidige inngrep i anleggsperioden eller permanente endringer, vil bli kontaktet av kommunen, få en oversikt som beskriver tiltaket, samt forslag til skriftlig avtale/tillatelse til tiltak.

For de eiendommene hvor ytterkant av veg eller fortau er prosjektert inn over eiendomsgrensen, vil det i tillegg bli sent ut et forslag til avtaledokument for kjøp av grunn. Her er det altså snakk om centimeter, ikke meter.

 

Hvordan blir du som innbygger berørt av prosjektene?

Anleggsarbeidene fører til økt støy, støv og tungtrafikk i anleggsperioden. Det vil også være perioder med vegstenging og omkjøring.

Eiendommer som blir helt innestengt mens grøftearbeidene passerer avkjørselen skal motta varsel på forhånd, slik at de kan planlegge dette, og eventuelt flytte kjøretøyer til utsiden av anleggsområdet. Arbeidet skal også legges opp slik at eiendommer ikke blir innestengt over lengre tid.

Gjennomføringsplan og tidsestimat

Vann- og avløpsprosjektene på Ilhaugen har planlagt oppstart i Trøvegen 2021.

Innledningsvis vil Trøvegen bli breddeutvidet/sideforskjøvet mot øst for at trafikken skal kunne passere den kommende byggegropen. Det vil også bli etablert et riggområde i krysset Trøvegen/Finnmyrvegen. Deretter vil det bli etablert en kort byggegrop, som vil forflytte seg langs Trøvegen fra kryss Brautabekken til kryss Finnmyrvegen, etter hvert som ledningsarbeidene går framover.

Arbeidene i Trøvegen vil i hovedsak være ferdig i løpet av vinteren 2021/2022. Asfaltarbeid og noe finpuss mot berørte eiendommer vil gjenstå til våren 2022.

Det vil etter hvert bli etablert et riggområde på grusbanen ved allbrukshuset i Finnmyrvegen.

 

Utskiftning av ledningsnett i Finnmyrvegen vil pågå i store deler av 2022.

Anleggsarbeidene vil utføres seksjonsvis. På anleggspunktet vil Finnmyrvegen være helt stengt for gjennomkjøring, så beboerne må kjøre ut den retningen vegen er åpen, og ikke nødvendigvis den retningen de pleier å kjøre.