Bakgrunn for prosjektet

Innbyggere som i dag har vannforsyning fra grunnvannsbrønner ved Ramsjøen opplever tidvise trykktap i perioder med økt tapping. Anlegget mangler løsning for fjerning av jern, mangan og kalsium. Dette fører til økt vedlikeholdsbehov ved høydebasseng og i ledningsnettet i tillegg til i private varmtvannsberedere og husholdningsapparater tilkoblet vann.

Gevinst og konsekvenser

Ved å føre Malmsjøvann helt frem til Jåren vil man oppnå en bedre kvalitet på vannet som leveres. Vannet vil være klarere og ha mindre lukt enn det har i dag. I tillegg vil vi kunne regulere vannuttaket etter behovet som finnes. Dette gjøres gjennom styrt tapping inn på høydebasseng og ved etablering av utjevningsbasseng ved behov. Dette skal sørge for god nok kapasitet på Jåren i perioder med høyt forbruk, samtidig som det sikrer levering av vann i andre områder tilknyttet samme ledningsnett.

Gjennomføring

Detaljprosjekteringen er nå inne i ferdigstillingsprosessen og neste steg er utlysning av konkurranse for entreprenørjobben. Beregnet oppstart av anleggsperioden er i løpet av august med ferdigstilling innen utgangen av 2021

Eksisterende nett

I forbindelse med tilkobling av Malmsjøvann vil Jåren høydebasseng rengjøres, før det skal gjennomføres spyling og pluggkjøring av hovednettet, fra høydebassenget og ca. ned til Jåren-Råbygda oppvekstsenter. Det installeres to kummer for å kunne gjennomføre spyling og pluggkjøring av større deler av nettet.