Anleggsperioden er nå ferdig, men det gjenstår fremdeles sanering av den gamle overføringsledningen fra Rossvatnet.

Det skal legges ny overføringsledning for vann til Jåren, og legges en ny avstikker fra denne ledningen til Jåren-Råbygda oppvekstsenter. Overføringsledningen skal erstatte eksisterende vannforsyning fra grunnvannsbrønner ved Ramsjøen.

Bakgrunn for prosjektet

Innbyggere som i dag har vannforsyning fra grunnvannsbrønner ved Ramsjøen opplever tidvise trykktap i perioder med økt tapping. Anlegget mangler løsning for fjerning av jern, mangan og kalsium. Dette fører til økt vedlikeholdsbehov ved høydebasseng og i ledningsnettet i tillegg til i private varmtvannsberedere og husholdningsapparater tilkoblet vann.

Gevinst og konsekvenser

Ved å føre Malmsjøvann helt frem til Jåren vil man oppnå en bedre kvalitet på vannet som leveres. Vannet vil være klarere og ha mindre lukt enn det har i dag. I tillegg vil vi kunne regulere vannuttaket etter behovet som finnes. Dette gjøres gjennom styrt tapping inn på høydebasseng og ved etablering av utjevningsbasseng ved behov. Dette skal sørge for god nok kapasitet på Jåren i perioder med høyt forbruk, samtidig som det sikrer levering av vann i andre områder tilknyttet samme ledningsnett.

Gjennomføring

Anleggsperioden nærmer seg nå slutten og vi forventer å koble på ny vannforsyning tidlig i 2022. Prosjektet har blitt noe forsinket grunnet koronarelaterte leveringsproblemer på utstyr til pumpehuset. Det meste av traseen er ferdig og det gjenstår kun et lite stykke ved høydebassenget. Når pumpene er montert vil vi koble oss til det eksisterende nettet, etter at trykktesting og desinfisering er gjennomført. Det er også lagt ny stikkledning inn til skolen, som vil kobles til så snart det går vann i det nye nettet. Mye av opprydningen langs traseen er gjort underveis, men vær og føreforhold gjør at deler av dette utsettes til våren 2022. I vinter vil aktiviteten i hovedsak bestå av sanering av det gamle anlegget.

Eksisterende nett

I forbindelse med tilkobling av Malmsjøvann vil Jåren høydebasseng rengjøres, før det skal gjennomføres spyling og pluggkjøring av hovednettet, fra høydebassenget og ca. ned til Jåren-Råbygda oppvekstsenter. Det installeres to kummer for å kunne gjennomføre spyling og pluggkjøring av større deler av nettet.