Det er Uteseksjonen ved Eiendomsdrift som har ansvaret for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Vårt mål er å gi Skaun kommunes innbyggere trafikksikre og framkommelige veger.

På kommunale veger er det kommunen som forvalter vegloven.

På riks- og fylkesveger er det Statens vegvesen som fatter vedtak.

Saker som behandles etter vegloven er blant annet.:

  • Avkjørselssaker (utenfor regulert område)
  • Gjerder, trær og beplantning
  • Reklameskilt

 

Trafikksikkerhet

Vi har en egen trafikksikkerhetsplan, som består av et plandokument og en tiltaksdel. I Skaun er det Formannskapet som er kommunens trafikksikkerhetsutvalg.