Skolestruktur og sentrumsutvikling

Skaun kommune har i flere år jobbet med å avklare skolestruktur og sentrumsutvikling sør i Skaun. 

Norconsult har utarbeidet en rapport for skole- og barnehageløsninger for Venn og Jåren-Råbygda, som legger fram ti alternativer for skolestruktur og konsekvensene ved disse.

Høsten 2020 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om skolestruktur for befolkningen på Jåren, Råbygda og Eggkleiva. På bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsen, besluttet kommunestyret 22.10.20, sak 61/20, å videre med alternativ 2B i Norconsults rapport: felles skole på Venn - barnehager på Venn og Jåren-Råbygda. 

Det nye oppvekstsenteret skulle i utgangspunktet dimensjoneres for 270 elever og 141 barnehagebarn, i tillegg skulle ny eller oppgradert barnehage på Jåren-Råbygda dimensjoneres for 44 barnehagebarn.

I formannskapet 31.03.22 ble det vedtatt at oppgradering eller bygging av ny barnehage på Jåren-Råbygda tas ut av dette prosjektet. I tillegg ble det vedtatt at Venn oppvekstsenter skal dimensjoneres for 230 elever og 48 barnehagebarn, med mulighet for utvidelse av både skole- og barnehagedelen.

 

Parallelt med arbeidet med skolestruktur, har kommunen jobbet med en ny områdeplan for Venn. Prosessen med ny områdeplan har gått flere runder, og ble vedtatt av kommunestyret i desember 2021. 

Vedtaksliste

Politisk utvalg Dato Sak Vedtak
Kommunestyret 22.10.20 61/20

1. Formannskapet tar resultatet av spørreundersøkelsen til etterretning.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren dimensjonere nye Venn oppvekstsenter for elever fra Venn og Eggkleiva som nå, og elever fra Jåren/Råbygda. Alternativet med sterk vekst legges til grunn for det videre planarbeidet.

3. Barnehagen på Jåren/Råbygda opprettholdes.

4. Formannskapet ber kommunedirektøren om å komme tilbake med et oppdatert mandat for utbyggingen på Venn i forhold til dette. Det må i mandatet tas inn et nytt punkt om det formelle rundt sammenslåing av de nevnte skolekretser.

Formannskapet 26.11.20 87/20 Kommunestyret ber kommunedirektøren om å etablere en styringsgruppe. Styringsgruppen legger fram forslag til prosjektmandat for formannskapet.
Kommunestyret 10.12.20 89/20 Kommunestyret ønsker en oppdatert prognose for kostnader i forbindelse med prosjektering av Venn oppvekstsenter. Prognosen skal inneholde kostnader med bygging av barnehage og skole på Venn, Skaun menighetshus og barnehage på Jåren/Råbygda.
Kommunestyret 10.12.20 87/20

Vedlagte forslag til planstrategi for Skaun kommune 2020-2023 vedtas. Planstrategien forutsetter at samfunnsplanen og arealplanen revideres i perioden 2020-2023. Arbeidet med områdeplan Venn må sluttføres tidligst mulig i 2021, slik at vi sikrer fremdrift med bygging av oppvekstsenteret på Venn. Arbeidet med denne planen skal være en hovedprioritering i det totale planarbeidet.

Planen ferdigstilles i løpet av første halvår 2021.

Formannskapet 18.02.21 22/21 Kommunestyret vedtar mandat for gjennomføring av prosjektet oppvekstsenter på Venn og barnehageløsning for Jåren-Råbygda, som vist i denne saken med vedlegg.

Formannskapet ber kommunestyret om å flytte 1,3 millioner fra år 2023 til 2021 i vedtatt budsjett- og økonomiplan. Formannskapet ber om at revidert budsjett med oppdaterte kostnadstall for prosjekt Venn oppvekstsenter opparbeides i budsjett for 2022.
Kommunestyret 10.06.21 58/21

Kommunestyret tar saken til orientering.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede dette nærmere i strategiarbeid innen helse og mestring, samt i arbeidet med økonomi- og handlingsplanen 2022-2025.

Kommunestyret 09.12.21 96/2021 I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til områdeplan for Venn, som vist på plankart datert 22.11.21. Bestemmelser er sist revidert 22.11.21.
Formannskapet 27.01.22 5/2022

1. Formannskapet tar saken til orientering.

2. På bakgrunn av totalt kostnadsbilde ber formannskapet om en utredning som beskriver dimensjoneringen og hva som skal til for å komme innenfor en totalramme på 220 millioner kroner, samt konsekvenser for opprinnelig mandat.

3. Utredningen legges fram for behandling i formannskapet 31. mars, og deretter kommunestyret.

Formannskapet 31.03.22 15/2022

1. Nytt oppvekstsenter på Venn planlegges i henhold til alternativ 2.

2. Mandatet for prosjektet endres, med følgende dimensjonering: 230 elever og 48 barnehagebarn på Venn.

3. Oppgradering eller bygging av ny barnehage på Jåren-Råbygda tas ut av dette prosjektet.