Skaun kommune jobber med utvikling av et nytt oppvekstsenter på Venn. Vi sikter mot ferdigstillelse i 2024, men vil komme nærmere tilbake til endelig dato.

På denne siden legger vi ut informasjon underveis i prosjektet.

Status

Status 1. september 2022

Plansak og byggeprosjekt

Pir II er engasjert for å utarbeide en detaljreguleringsplan for nye Venn oppvekstsenter. De startet sitt arbeid før sommeren 2022.

Da områdeplanen for Venn ble vedtatt i desember 2021 lå det fremdeles en innsigelse fra Riksantikvaren med planen. Vi har imøtekommet deres krav, og når denne er løst må kommunestyret vedta planen igjen. Saken planlegges fremmet for kommunestyret i oktober.

Vi har siden tidlig i vår forsøkt å engasjere geoteknikere til prosjektet, da grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger må gjennomføres som en del av detaljreguleringen. I forbindelse med byggeprosjektet og entreprenørkonkurranse er det også en stor fordel å ha god oversikt over hva som befinner seg under bakken. Det har imidlertid vært svært utfordrende å skaffe denne typen kompetanse. Vi mottok ingen tilbud da oppdraget ble lyst ut, og har brukt våren og sommeren på å være i dialog med flere leverandører i håp om at de skulle gi tilbud på forespørselen. Først i midten av august har det lyktes oss å skrive kontrakt med et kvalifisert firma. Dette medfører en forsinkelse i detaljreguleringsprosessen som forplanter seg i resten av byggeprosjektet. Ny framdriftsplan for byggeprosjektet kommer når vi har fullstendig oversikt over når borerigg for grunnundersøkelser kan være på Venn, samt hva dette vil si for reguleringsprosessen.

I juni ble referansegruppa (formannskapet) orientert om at det arbeides med to alternativer. Disse gjelder fortsatt, men det er nå mer sannsynlig at byggestart blir nærmere alternativ 2 enn alternativ 1.

  Byggestart Ferdigstillelse Innflytting
1 Høst 2023 Jul 2024 Januar 2025
2 Jul 2023 Vår 2025 Påske eller sommer 2025

 

Erverv

I forbindelse med utvidelse av Venn oppvekstsenter må vi erverve et gårdstun. I arbeidet med å fastsette riktig pris for erverv av tunet må det beregnes kostnad for å etablere et tilsvarende tun lenger sør på grunneiers tomt. For å bekrefte byggbarheten ved ny plassering må det gjøres en vurdering av de hydrologiske og geotekniske forholdene på tomta. En geotekniker ble engasjert i mai 2022, og det ble utført en grunnboring på tomta for å sjekke motstanden i grunnen. Undersøkelsene tyder på at det er et lag med bløt og potensielt sensitiv og kvikk leire i området. Dette tilsier at grunnforholdene i området er betydelig dårligere enn det som er lagt til grunn ved tidligere stabilitetsvurderinger utført i forbindelse med områdeplanen.

For å fastslå hvorvidt det kan bygges et gårdstun på den aktuelle tomta, og hvilke stabiliserende tiltak dette eventuelt krever, må stabiliteten på tomta og i området som helhet undersøkes nærmere. Ettersom grunnundersøkelser for å fastslå områdestabiliteten uansett var planlagt fordyrer ikke dette i seg selv prosjektet, men riktig pris på gårdstunet kan ikke fastsettes før områdestabiliteten er kartlagt. Ny framdriftsplan utarbeides når vi har fullstendig oversikt over når de ulike geotekniske aktivitetene vil gjennomføres.

Skolestruktur og sentrumsutvikling

Skaun kommune har i flere år jobbet med å avklare skolestruktur og sentrumsutvikling sør i Skaun. 

Norconsult har utarbeidet en rapport for skole- og barnehageløsninger for Venn og Jåren-Råbygda, som legger fram ti alternativer for skolestruktur og konsekvensene ved disse.

Høsten 2020 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om skolestruktur for befolkningen på Jåren, Råbygda og Eggkleiva. På bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsen, besluttet kommunestyret 22.10.20, sak 61/20, å videre med alternativ 2B i Norconsults rapport: felles skole på Venn - barnehager på Venn og Jåren-Råbygda. 

Det nye oppvekstsenteret skulle i utgangspunktet dimensjoneres for 270 elever og 141 barnehagebarn, i tillegg skulle ny eller oppgradert barnehage på Jåren-Råbygda dimensjoneres for 44 barnehagebarn.

I formannskapet 31.03.22 ble det vedtatt at oppgradering eller bygging av ny barnehage på Jåren-Råbygda tas ut av dette prosjektet. I tillegg ble det vedtatt at Venn oppvekstsenter skal dimensjoneres for 230 elever og 48 barnehagebarn, med mulighet for utvidelse av både skole- og barnehagedelen.

 

Parallelt med arbeidet med skolestruktur, har kommunen jobbet med en ny områdeplan for Venn. Prosessen med ny områdeplan har gått flere runder, og ble vedtatt av kommunestyret i desember 2021. 

Vedtaksliste

Politisk utvalg Dato Sak Vedtak
Kommunestyret 22.10.20 61/20

1. Formannskapet tar resultatet av spørreundersøkelsen til etterretning.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren dimensjonere nye Venn oppvekstsenter for elever fra Venn og Eggkleiva som nå, og elever fra Jåren/Råbygda. Alternativet med sterk vekst legges til grunn for det videre planarbeidet.

3. Barnehagen på Jåren/Råbygda opprettholdes.

4. Formannskapet ber kommunedirektøren om å komme tilbake med et oppdatert mandat for utbyggingen på Venn i forhold til dette. Det må i mandatet tas inn et nytt punkt om det formelle rundt sammenslåing av de nevnte skolekretser.

Formannskapet 26.11.20 87/20 Kommunestyret ber kommunedirektøren om å etablere en styringsgruppe. Styringsgruppen legger fram forslag til prosjektmandat for formannskapet.
Kommunestyret 10.12.20 89/20 Kommunestyret ønsker en oppdatert prognose for kostnader i forbindelse med prosjektering av Venn oppvekstsenter. Prognosen skal inneholde kostnader med bygging av barnehage og skole på Venn, Skaun menighetshus og barnehage på Jåren/Råbygda.
Kommunestyret 10.12.20 87/20

Vedlagte forslag til planstrategi for Skaun kommune 2020-2023 vedtas. Planstrategien forutsetter at samfunnsplanen og arealplanen revideres i perioden 2020-2023. Arbeidet med områdeplan Venn må sluttføres tidligst mulig i 2021, slik at vi sikrer fremdrift med bygging av oppvekstsenteret på Venn. Arbeidet med denne planen skal være en hovedprioritering i det totale planarbeidet.

Planen ferdigstilles i løpet av første halvår 2021.

Formannskapet 18.02.21 22/21 Kommunestyret vedtar mandat for gjennomføring av prosjektet oppvekstsenter på Venn og barnehageløsning for Jåren-Råbygda, som vist i denne saken med vedlegg.

Formannskapet ber kommunestyret om å flytte 1,3 millioner fra år 2023 til 2021 i vedtatt budsjett- og økonomiplan. Formannskapet ber om at revidert budsjett med oppdaterte kostnadstall for prosjekt Venn oppvekstsenter opparbeides i budsjett for 2022.
Kommunestyret 10.06.21 58/21

Kommunestyret tar saken til orientering.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede dette nærmere i strategiarbeid innen helse og mestring, samt i arbeidet med økonomi- og handlingsplanen 2022-2025.

Kommunestyret 09.12.21 96/2021 I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til områdeplan for Venn, som vist på plankart datert 22.11.21. Bestemmelser er sist revidert 22.11.21.
Formannskapet 27.01.22 5/2022

1. Formannskapet tar saken til orientering.

2. På bakgrunn av totalt kostnadsbilde ber formannskapet om en utredning som beskriver dimensjoneringen og hva som skal til for å komme innenfor en totalramme på 220 millioner kroner, samt konsekvenser for opprinnelig mandat.

3. Utredningen legges fram for behandling i formannskapet 31. mars, og deretter kommunestyret.

Formannskapet 31.03.22 15/2022

1. Nytt oppvekstsenter på Venn planlegges i henhold til alternativ 2.

2. Mandatet for prosjektet endres, med følgende dimensjonering: 230 elever og 48 barnehagebarn på Venn.

3. Oppgradering eller bygging av ny barnehage på Jåren-Råbygda tas ut av dette prosjektet.