I møtet i Plan og miljøutvalget den 17.11.2020, sak nr 46/20, ble følgende vedtak fattet:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges områdeplan Ølsholmlykkja, med plankart datert 05.11.2020 og bestemmelser datert 05.11.2020, ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumenter:

Bestemmelser

Fylkeskommunens vurdering av avkjørsel

Høringsbrev

Notat grunnundersøkelse

Planbeskrivelse

Plankart

Rapport grunnundersøkelse

ROS-analyse

Saksframlegg 1. gangsbehandling

Saksframlegg 2. gangsbehandling

Saksprotokoll

Sammenfatting av høringsuttalelser

Skredfarevurdering

Sol- og skyggeanalyse

Støyutredning

 

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7538 BØRSA

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no.

Merknader må sendes inn i høringsperioden: 20.11.20-08.01.21