Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjøringer og høringer

Informasjon om saken og tidsfrist finner du i den aktuelle høringen.

Høringssvar kan sendes til Skaun kommune på følgende måter:

 

Oppstart reguleringsplan Tråsåvika camping

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte område. Hensikten med reguleringen er å få på plass et rammeverk som sikrer et mer ensartet og helhetlig campingområde. Siden planområdet er utbygd vil også reguleringsplanen være en opprydding og tilpasning av plan til de faktiske forhold.

Planområdet er på ca 37 dekar og avgrensningen av området er vist på kartutsnittet under. Gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen. Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Referat fra oppstartsmøte - reguleringsplanTråsåvika camping

Høring - Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune

Etter kommuneloven kap. 8 skal kommunestyret gi forskrift om dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring, pensjonsordning og permisjoner. Formannskapet vedtok 22. januar 2020 Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune. Frist for å komme med innspill er 14.februar 2020.

Høring - Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune

Etter kommuneloven kap. 8 skal kommunestyret gi forskrift om dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring, pensjonsordning og permisjoner. Kommunestyret vedtok 3. oktober 2019 Folkevalgtes arbeidsvilkår i Skaun kommune. Frist for å komme med innspill er 2. desember 2019.

Høring - endring i renovasjons- og slamforskrifter for ReMidt-kommunene

Sak 19/2141

HAMOS IKS skal omstruktureres til å inngå i ReMidt IKS. Skaun kommune har vedtatt å delta i miljøselskapet ReMidt IKS, som blir en sammenslutning av 21 kommuner i Midt-Norge. I den forbindelse har Skaun kommune mottatt forslag til nye forskrifter for slam og renovasjon. Disse legges nå ut på høring til kommunens innbyggere. 
Høringsfrist 20. oktober

Høring digitaliseringsstrategi

Skaun kommune har utarbeidet en strategi for digitalisering: «Aktive innbyggere og attraktiv kommune – digitaliseringsstrategi 2019-2023», og vi ønsker å få tilbakemeldinger fra privatpersoner, lag og organisasjoner før den legges frem til politisk behandling i Formannskapet og Kommunestyret.