Beskrivelse

Avlastning er et tilbud om korttidsopphold til personer og familier med særlig tyngede omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter. Avlastningstiltak er gratis.

Søknadsskjema

Benytt søknadsskjema: Søknad om individuelle tjenester

Søknader sendes til:

Tildelingskontoret for Helse og mestring
Postboks 74
7358 Børsa

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Kriterier

Her finner du kommunens tildelingskriterier.