Hvis du har et langvarig og stort behov for hjelp i hverdagen, kan det hende brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er noe for deg. BPA er en måte å organisere allerede innvilgede tjenester på, slik at du som har stort hjelpebehov skal få større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv. BPA gjelder både praktisk bistand, pårørendestøtte og fritidskontakt.

Det er du, eller nærmeste pårørende, som er arbeidsleder. Det vil si at du er den som organiserer og leder arbeidet assistentene utfører. Det stilles krav om at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

For å søke om BPA, bruker du søknadsskjemaet for Helse- og omsorgstjenester.

Kan du få BPA?

For å ha rett til å få BPA må du være under 67 år, ha behov for bistand ut over 2 år og mer enn 32 timer per uke. Du kan også ha rett til BPA dersom hjelpebehovet ditt er mellom 25 og 32 timer per uke og kommunen din ikke kan dokumentere at BPA vil være dyrere enn andre tjenestetilbud. 

Dersom du har fått bistanden organisert som BPA før du fylte 67 år, gjelder retten også etter at du har fylt 67 år.

Hvis du har foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne, kan du har rett til å få avlastningstiltak organisert som BPA.

Du kan klage på vedtaket

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage på det. 

Klagen sender du til oss, så vurderer vi saken din på nytt. Dersom vi ikke tar saken til følge, blir den sendt til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende, kan du kontakte pasient- og brukerombudet.

Her finner du informasjon om pasient- og brukerombudet.