Betalingsregulativ 2020

Anleggsbidragsmodellen

Gebyr for administrasjon av anleggsbidragsmodellen

Omfang og kompleksitet av planlagt offentlig infrastruktur vil være avgjørende for størrelsen på

administrasjonsgebyret. Gebyret fastsettes mellom 2 – 10 % av fakturabeløp eks. mva.

Barnehage

Barnehage - oppholdstid pr. antall dager

Maksimalprisen for et ordinært hettidstilbud fastsettes av Stortinget. Barnehagekontigenten faktureres i 11 terminer pr. år.

Oppholdstid pr. uke 41 - 50 t. (5 dgr.) 31- 40 t. (4 dgr.) 21 - 30 t. (3 dgr.) 13 - 20 t. (2 dgr.)
Månedsbetaling fra 01.01.2020 3135 2635 1940 1250
Kostpenger 370 300 245 180

Dagsats: 360 kr
Overtidssats (pr. påbegynte halvtime): 240 kr

Barnehage - moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon er fastsatt i forskrift. Det er 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50% for 3 eller flere barn.

Andre moderasjonsordninger: Les mer om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Bygge-, plan- og fradelingssaker

Plansaker

Byggesaker

            

 

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmehjelp

I tråd med statsbudsjettet fastsettes maksimalsatsen for de med inntekter under 2 G til 210 kroner per måned

  Pris  
Selvkostpris 355 pr. time
Inntekt inntil 2 G 210 pr.mnd
Inntekt fra 2-3 G 885 pr. mnd
Inntekt mellom 3-4 G 1345 pr. mnd
Inntekt over 4 G 1775 pr. mnd
Vennatunet kaffeabonnement 140 pr. mnd

 

Kart- og oppmålingstjenester

Arealoverføring/tilleggsareal

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie:

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til vei- og jernbaneformål.

 

Areal i m2

Pris

0 – 150

6 800

151 – 300

8 800

301 – 450

10 900

451 – 600

13 100

601 – 1000

16 000

1001 – 1500

19 400

For areal over 1500 m2 beregnes gebyret etter punkt 1.

 

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Areal i m2

Pris

0 – 150

6 800

151 – 300

8 800

301 – 450

10 900

451 – 600

13 100

601 – 1000

16 000

1001 – 1500

19 400

For areal over 1500 m2 beregnes gebyret etter punkt 3.

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:

Dersom alle grensene omkring eiendommen skal gås opp, beregnes gebyr etter pkt. 1, 2 eller 3. 

 

Ellers beregnes gebyr etter antall grensepunkt:

Inntil to grensepunkt

6 600

 

Deretter

2 220

pr. grensepunkt

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter:

Dersom alle grensene omkring eiendommen skal gåes opp beregnes gebyr etter pkt. 1, 2 eller 3. 

 

Ellers beregnes gebyr etter antall grensepunkt:

Inntil to grensepunkt

9 600

 

Deretter

2 220

pr. grensepunkt

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

Privat grenseavtale:

Gebyret beregnes ut fra medgått tid.

 

Utstedelse av matrikkelbrev:

Inntil 10 sider

175

Over 10 sider

350

I henhold til Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) §16-4.

 

Gebyr beregnet på grunnlagt av anvendt tid:

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk.

   

Timepris

1 370

pr. time

Minstegebyr

3 500

 

 

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken:

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

Innhenting av informasjon fra grunnbok:

Gebyr for utdrag fra grunnbok beregnes ut fra medgått utgift.

 

Salg av digitale kartdata til eksterne kunder (FKB-data og N5 Rasterdata):

Prisen for salg av digitale geodata er bestemt av Geovekst – forum sentralt hos Statens kartverk.  

Dette er nærmere beskrevet i Geovekst- veiledningsdokument, kap.15 - Salg av Geovekst- produkter til eksterne kunder.

 

Generelt:

Hvis et gebyr ikke står på lista eller det hersker uklarhet om størrelsen på gebyret, kan leder Teknisk kontor / saksbehandler fastsette passende gebyr etter medgått tid, timesats på kr. 1 370,- eller etter skjønn.

Evt. tilleggskostnader i form av uttalelse fra sakkyndige, o.l. belastes rekvirenten direkte (dette er ikke gebyr).

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ, bare på enkeltvedtak fattet i medhold av regulativet. Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Om dette, se kapittel 20 pkt A7 og A8.

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie:

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).   For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal i m2

Pris

0 – 50

5 850

51 – 100

7 100

101 – 250

9 200

251 – 500

11 400

 

Anleggseiendom:

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

Volum i m3

Pris

0 – 250

5 850

251 – 500

7 100

501 – 750

9 200

751 – 1000

11 400

Oppretting av matrikkelenhet

1. Oppretting av grunneiendom/festegrunn, samt matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn:

Areal i m2

Pris

0 – 500

15 300

501-1000

18 900

1001 – 1500

22 550

1501 – 2000

25 050

2001 – 2500

27 450

2501 – 3000

29 700

3001 – 3500

31 850

3501 – 4000

33 700

x   For areal over 4000 m2 øker gebyret med kr 1 780,- pr. påbegynt 1000 m2.

x    Dersom parsellen som deles fra, kommer fra flere eiendommer slik at dette betinger flere delingsforretninger, betales etter totalt areal pluss kr 4 800,- pr. ekstra forretning.

 

2. Oppretting av uteareal for eierseksjon:

Areal i m2

Pris

0 – 150

6 800

151 – 300

8 800

301 – 450

10 900

451 – 600

13 050

601 – 1000

16 000

1001 – 1500

19 400

x For areal over 1500 m2 beregnes gebyret etter punkt 1.

 

3. Oppretting av anleggseiendom:

Areal i m2

Pris

0 – 1500

21 500

1501 – 2000

23 850

2001 – 2500

26 200

2501 – 3000

28 250

3001 – 3500

30 300

3501 – 4000

32 100

4001 – 4500

33 900

4501 – 5000

35 450

x    For areal over 5000 m2 øker gebyret med kr. 1 780,- pr. påbegynt 1000 m2.

x    Dersom parsellen som deles fra, kommer fra flere eiendommer slik at dette betinger flere delingsforretninger, betales etter totalt areal pluss kr. 4 800,- pr. ekstra forretning.

 

4. Registrering av jordsameie:

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

 

5. Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer:

For oppmålingsforretning over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid.

 

6. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning:

Viser til punktene 1, 2 og 3. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

 

7. Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering:

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter punkt 1.

Kommunale avgifter

Vann og avløp

Satsene er inkludert merverdiavgift

Årsavgiften består av to deler:

 • Abonnementsgebyr (fastledd)
 • Forbruksgebyr (variabelt ledd)
Årsavgifter Vann Kloakk

Abonnementsgebyr

Boliger, fritidsboliger, næring, offentlig virksomhet
Pr. enhet

 

2143

 

2438

Forbruksgebyr
Pris pr. m3   

Stipulert forbruk (for de som ikke har vannmåler) Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3

Forbruksgebyr boliger: 
Vann: Enhetspris (kr/m3) x Stipulert forbruk (m3
Avløp: Enhetspris (kr/m3) x Stipulert forbruk (m3

Stipulert forbruk (m3) er: Bruksareal BRA (m2) x 1,2 m3/m2

Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940 

Målt forbruk:
Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: 
Vann: Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3
Avløp: Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3

Forbruket baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3.  Avløpsmengde regnes lik vannmengde. 


15,79


27,61

Tilleggsgebyr 

For eiendommer som unnlater å levere avlesing for vannmåler (på internett via link eller innsendt selvavlesingskort), med påfølgende avlesning av Skaun kommune belastes abonnenten

800

 

Slambehandling

Årlig gebyr ved tømming annet hvert år, basisabonnement. 

Oppmøtegebyr

Tømming og behandling pr. m3 – tett tank

901

485

Satsene er inkludert merverdiavgift.

Renovasjonsgebyr

Renovasjon husholdninger, 140 liters dunk

3 746

Renovasjon fritidshus

1 362

Satsene er inkludert merverdiavgift.

Feiing

Satsene er inkludert merverdavgift

For 2 feiinger pr. år inkl. kontroll hvert 4. år

2 400

pr. år

For 1 feiing pr. år inkl. kontroll hvert 4. år

1 100

pr. år

For feiing hvert 2. år inkl. kontroll hvert 4. år

670

pr. år

For feiing hvert 4. år inkl. kontroll hvert 4. år

450

pr. år

 

Tillegg for ekstra pipeløp pr. stk:

For 2 feiinger pr. år

1 075

pr. år

For 1 feiing pr. år

540

pr. år

For feiing hvert 2. år

270

pr. år

For feiing hvert 4. år

140

pr. år

 

Tilsyn fyringsanlegg med gass hvert 4. år

85

pr. år

Kommunale boliger

Boliger for funksjonshemmede - husleiesatser

I følge husleielovens § 4-2 kan husleia justeres etter konsumprisindeksen (SSB)

Prisstigning fra september 2018 til september 2019 er på 1,5 % jf. konsumprisindeksen.

Etter husleielovens § 4-3 kan husleia justeres til ”gjengs leie”, det vil si tilnærmet lik markedspris, under forutsetning av at dette er inntatt i leieavtalen eller man har et nytt leieforhold. Økning på en del boliger ble tatt inn i gebyrregulativet for 2009 og 2010. Disse endringene er tatt inn i rubrikken ”Nye leieavtaler”

Trygdeboliger/omsorgsboliger - husleiesatser

I følge husleielovens § 4-2 kan husleia justeres etter konsumprisindeksen (SSB)

Prisstigning fra september 2018 til september 2019 er på 1,5 % jf. konsumprisindeksen.

Etter husleielovens § 4-3 kan husleia justeres til ”gjengs leie”, det vil si tilnærmet lik markedspris, under forutsetning av at dette er inntatt i leieavtalen eller man har et nytt leieforhold. Økning på en del boliger ble tatt inn i gebyrregulativet for 2009 og 2010. Disse endringene er tatt inn i rubrikken ”Nye leieavtaler”

Gjennomgangsboliger - husleiesatser

I følge husleielovens § 4-2 kan husleia justeres etter konsumprisindeksen (SSB)

Prisstigning fra september 2018 til september 2019 er på 1,5 % jf. konsumprisindeksen.

Etter husleielovens § 4-3 kan husleia justeres til ”gjengs leie”, det vil si tilnærmet lik markedspris, under forutsetning av at dette er inntatt i leieavtalen eller man har et nytt leieforhold. Økning på en del boliger ble tatt inn i gebyrregulativet for 2009 og 2010. Disse endringene er tatt inn i rubrikken ”Nye leieavtaler”

Flyktningeboliger - husleiesatser

I følge husleielovens § 4-2 kan husleia justeres etter konsumprisindeksen (SSB)

Prisstigning fra september 2018 til september 2019 er på 1,5 % jf. konsumprisindeksen.

Etter husleielovens § 4-3 kan husleia justeres til ”gjengs leie”, det vil si tilnærmet lik markedspris, under forutsetning av at dette er inntatt i leieavtalen eller man har et nytt leieforhold. Økning på en del boliger ble tatt inn i gebyrregulativet for 2009 og 2010. Disse endringene er tatt inn i rubrikken ”Nye leieavtaler”

Kopiering

Kopiering - priser

Priser er inklusiv merverdiavgift. Ingen rabatt ved bruk av medbrakt papir. 

Sort/hvit kopi (evt. fargeark)

Format Pris Enhet
A4 5 pr. side
A3 10 pr. side

Fargekopi

Format Pris Enhet
A4 15 pr. side
A3 30 pr. side

Laminering

Format Pris Enhet
A4 20 pr. ark
A3 30 pr. ark

Kopiering med attestasjon

kr 5 i tillegg til kopipris pr. ark

Plott /Utskrift av lart(FKB-data, vektor, rastor)

Format Pris
A4 35
A3 70
A2 110
A1 140
A0 170

 

Kulturskolen

Kulturskolen - betalingssatser

Alle satser er pr. semester

Instrumental-/vokalopplæring 1465
Gruppeundervisning 1090
Materiellavgift for Visuelle fag 235

 

Kulturskolen - moderasjonsordninger

Søsken-/flerfagsmoderasjon er 25 % fra elevplass nr. 2.

Innmelding i kulturskolen, for elever tom. 1. klasse, er bindende for 1 semester.
Innmelding i kulturskolen, for elever fom. 2. klasse, er bindende for 1 skoleår.

Landbruk og viltforvaltning

Landbruk - gebyr for tjenester

For tjenester punkt 2 og 3 kommer mva i tillegg

1. Gebyr for behandling av konsesjonssaker

Enkle kurante saker kr 2.000,-.           Andre saker: kr 5.000.- 

 

2. Gebyr for teknisk planlegging

x    3 % av fullstendig plan(beskrivelse, plan, kostnadsoverslag) x 2 % av delplaner. Minimum kr 650,- 

 

3. Gebyr for gjødselplanlegging og jordprøvetaking:

Gjødslingsplan

Grunnpris

635

Pr. skifte

65

Jordprøvetaking

Oppmøte

130

Pr. prøve

65

Gebyret gjelder ved 1. gangs utarbeiding av gjødslingsplan, eller utarbeidelse etter at det er tatt nye jordprøver. Ved årlig revisjon av planer, fastsettes prisen til grunnpris. Det kan også nyttes tidsforbruk og planleggers timelønn, dersom det er planer med forholdsvis mye arbeid.

Kommunal fellingsavgift

Tabellen viser Miljødirektoratet (MD) maksimalsatser for fellingsavgift jaktåret 2020. Satsene for Skaun holdes uendret fra 2019 til 2020. Inntekter fra fellingsavgifter avsettes til det kommunale viltfondet.

Art og alder

MD

Satser Skaun

2019

Satser Skaun

2020

Fellingsavgift elg, voksen

562 kr

500 kr

500 kr

Fellingsavgift elg, kalv

331 kr

295 kr

295 kr

Fellingsavgift hjort, voksen

430 kr

380 kr

380 kr

Fellingsavgift hjort, kalv

261 kr

230 kr

230 kr

Matsalg

Mat og matombringing

  Pris  
Rossvollheimen, frokost 50  
Rossvollheimen, lunsj 60  
Rossvollheimen, middag 110  
Rossvollheimen, kveldsmat 50  
Rossvollheimen, grøt 65  
Matombringing 120 pr. porsjon

 

Meglerpakker

Meglerpakken

Informasjonsformidling til eiendomsmeglere 2150

Pris ekskl. mva

SFO

Skolefritidsordning (SFO) - betalingssatser

Oppholdstid pr. uke Over 12 timer 7-12 timer 1-6 timer
Oppholdsbetaling 2675 1645 1030
Betaling for kost 270 185 125

 

Salg av tilleggsareal

Administrasjonsgebyr for salg av tilleggsareal

For salg av tilleggsareal gjelder et administrasjonsgebyr på kr. 8 550. Gebyret gjelder ikke ved innløsning av festetomter, eller ved salg av boligtomter.

Skjenkebevillinger

Kunnskapsprøver - gebyrer

Type test Pris Enhet
Kunnskapsprøve om alkoholloven - skjenkebevilling 400 pr. prøve
Kunnskapsprøve om alkoholloven - salgsbevilling 400 pr. prøve
Kunnskapsprøve om serveringsloven - etablererprøven 400 pr. prøve

Skjenkebevilling - ambulerende skjenkebevilling og for enkeltanledning

Type bevilling Pris  
Ambulerende bevilling (sluttet lag) 370  
Åpent arrangement(enkeltanledning 500 I tillegg betales etter omsatt vare iht alkoholforskriftens gebyrsatser

 

Startlån

Startlån - gebyr for behandling av søknad

For hvert tilsagn om startlån påløper et behandlingsgebyr til lånesøker på kr 2000,-.

Husbankrenten på startlånet påplusses 0,25 prosentpoeng av lånebeløpet til dekning av administrative kostnader.

Utbyggingsavtaler

Gebyr for behandling av utbyggingsavtaler

I henhold til Plan- og bygningslovens § 33-1.

Gebyr for saksbehandling og annonsering av utbyggingsavtaler settes til kr 29 900 pr. utbyggingsavtale.

Utleie og utlån

Leie av lokaler i rådhuset

Lokale

Leiepris man-fre
08.00-15.00

Leiepris lør-søn
08.00-23.00

Mørerom: F-sal, Hjørnet, Velferden 500 Ikke til utleie
Kommunestyresal 800 2000
Kantine uten kjøkken 800 2000
Kantine med kjøkken 1500 3000
K-sal/kantine m/kjøkken/vestibyle 2000 3500

 

Lån og leie av kommunale lokaler (haller/saler)

Leie Pris
Halleie hel helg 15000
Halleie dagleie, med forberedelser kvelden før 8000
Halleie pr. time pr. hallflate/hel hall hel kevld 200/3000
Konfirmasjon etc 5000
Bursdag (forutsetter at annen aktivitet ikke blir berørt) 1500

Foaje/kantine/tilhørende rom som berører hallaktiviet

1500
Overnatting pr pers. pr. natt 50 (minimum kr 1000 pr natt)
Rigging/for og etterarbeid Pris

Lett:
0-2 timer en mann. Eks stoler, bord, prosjektor, lyd osv  

Sette frem ekstra renholdsutstyr

1500
Normal:
0-4 timer en mann. Eks liten scene, bord, stoler, prosjektor, lyd osv
Sette frem ekstra renholdsutstyr
3000
Full:
Tid og mannskap etter det som trengs. Eks stor scene, duk i tak, leie inn utstyr som trengs eks lift osv. Rengjøring før arrangementet
Sette frem ekstra renholdsutstyr 
5000 + leie av utstyr
Øysteinsalen Pris
Helg (for leietakere/private) *  10000
Øysteinsalen – dag kulturbruk (for leietakere/private) *  5000
Obligatoriske tekniske tjenester, pr. time  600
Kantine/andre tilhørende rom i kulturhuset  1500
Billettavgift – pr. solgte billett i kulturhusets billettsystem  25

* Skaun kommune kan forhandle med kommersielle aktører som vil bruke salen, og komme frem til økonomiske avtaler og priser som avviker fra det kommunale gebyrregulativet. I disse tilfellene betraktes gebyrregulativet som veiledende fremfor absolutt. 

Sanksjoner Pris
Brudd på klisterreglement i hall 5000
Behov for ekstra rengjøring - pr time 1000

Kommunens frivillige lag og organisasjoner: 

Alle kommunens lag og organisasjoner har i utgangspunktet fri leie av kommunale lokaler. Med fri leie menes kommunale lokaler, inkludert idrettshallene med tilstøtende rom, som er til disposisjon for den aktiviteten laget/organisasjonen driver. Fri leie gjelder også inntektsbringende tiltak som er en del av lagets/organisasjonens daglige drift, herunder:

 • Kiosksalg på arrangement
 • Loddsalg på premieutdelinger/avslutninger
 • Turneringer, cuper, stevner, dansetilstellinger etc


Det som ikke inngår i fri halleie er:

 • Rigging/klargjøring til et arrangement. Lyd, lys, scene, ekstra renhold, osv. Gjelder altså der kommunen stiller med mannskap for forberedelser og etterarbeid.
 • For det som ikke inngår i fri halleie skal laget/organisasjonen betale for etter fastsatte priser. 

Kommunens egne avdelinger/ansatte i regi av kommunen:

 • Har fri halleie. 
 • Ved rigging/klargjøring, for og etterarbeid, der en bruker av andre avdelingers ressurser til et arrangement, må dette avtales og bestemmes fordeling av utgifter etter prisfastsettingen for arbeide som gjøres.

Eksterne aktører: 

Skal betale halleie for flatene og tilhørende rom for sin aktivitet etter fastsatte priser. Skal betale for Rigging/klargjøring, for og etterarbeid ut fra fastsatte priser. 

Merknader: 

 • Leie av hall for helg gjelder fra fredag kl 17.00 til og med søndag (hel helg) til kr 17.000
 • Prisene på rigging/klargjøring, for og etterarbeid er basert på reell kostnad
 • Sanksjoner er både sett ut i fra reelle kostander samt for å virke forebyggende

Parkeringsanlegget i Børsa

  2019 2020  
Bidrag til p-plasser 323 000 323 000 pr. daa ubebygd tomt
Frikjøp av p-plasser på ubebygd tomt 89 000 89 000 pr. parkeringsplass
Frikjøp av p-plasser på tidligere bebygd tomt 100 000 100 000 pr. parkeringsplass

 

Vann og avløp

Vann og avløp - engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyret) betales som en engangsavgift ved første gangs tilknytning. 

Satsene er inkludert merverdiavgift.

Vann og avløp - avgifter

Årsavgiften består av to deler:

 • Abonnementsgebyr (fastledd)
 • Forbruksgebyr (variabelt ledd)
Årsavgifter Vann Kloakk

Abonnementsgebyr

Boliger, fritidsboliger, næring, offentlig virksomhet
Pr. enhet

 

2143

 

2438

Forbruksgebyr
Pris pr. m3   

Stipulert forbruk (for de som ikke har vannmåler) Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3

Forbruksgebyr boliger: 
Vann: Enhetspris (kr/m3) x Stipulert forbruk (m3
Avløp: Enhetspris (kr/m3) x Stipulert forbruk (m3

Stipulert forbruk (m3) er: Bruksareal BRA (m2) x 1,2 m3/m2

Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940 

Målt forbruk:
Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: 
Vann: Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3
Avløp: Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3

Forbruket baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3.  Avløpsmengde regnes lik vannmengde. 


15,79


27,61

Tilleggsgebyr 

For eiendommer som unnlater å levere avlesing for vannmåler (på internett via link eller innsendt selvavlesingskort), med påfølgende avlesning av Skaun kommune belastes abonnenten

800

Vigsel

Vigsel - gebyr for vigsel utenom kontortid

Gebyr for vigsel utenom kontortid kr 1000,-