Planområdet strekker seg fra E39s bru over Børselva og opp Gammelvegen til Krangsås. Det planlegges 23 boliger ved Krangsås i form av kjedede eneboliger og flermannsboliger. Planen legger også til rette for en sammenhengende gangvegforbindelse fra Krangsås til Børsa sentrum.

 

Innspill og/eller merknader

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig innen 22.08.22 og sendes:

Skaun kommune
Postboks 74
7538 Børsa

Du kan også sende innspill og/eller merknader på e-post til postmottak@skaun.kommune.no.

 

Dokumenter

1. Saksframlegg

2. Vedtak, 17.11.21

3. ROS-analyse, 31.05.22

4. Reguleringsbestemmelser, 27.05.22

5. Reguleringsplan A2

6. Reguleringsplan A3

7. Planbeskrivelse, 28.05.22

8. Geoteknisk notat gangveg

9. Geoteknisk notat boligfelt

10. Geoteknisk tilleggsundersøkelse

11. VA-notat

12. VA-plan

13. Tegninger

14. Tegninger

15. Perspektiv fra sørvest

16. Perspektiv fra vest

17. Perspektiv fra nordvest