Eiendommen gnr/bnr 1/68 og 1/69 m.fl.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i Skaun kommune den 19. mai 2022, sak nr. 33/22, Detaljreguleringsplan for Ølsholmskjæret friluftsområde (plan-ID 5029 201307). Planområdet ligger langs fv. 800 om lag 2 km nordvest for Buvika sentrum. Totalt areal er på ca. 25 dekar. Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av Ølsholmskjæret som et offentlig friområde for allmenheten.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd jf. § 1-9, samt forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringen etter forvaltningslovens § 29. 

 

Slik klager du

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til:

Skaun kommune
Postboks 74
7353 Børsa 

Du kan også sende klage på e-post til postmottak@skaun.kommune.no.

Klagefristen er 23. juni 2022.

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen 3 år fra kunngjøring av vedtatt reguleringsplan. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Skaun kommune.

 

Dokumenter

1. Plankart, 01.04.22

2. Bestemmelser, 31.03.22

3. Planbeskrivelse, 01.04.22

4. ROS-analyse, 24.02.22

5. Illustrasjonsplan, 10.12.14

6a. Geoteknisk rapport, 24.05.13

6b. Geoteknisk rapport, 03.12.21

6c. Geoteknisk rapport, 21.12.21

7a. Inkomne innspill til 2. gangshøring

7b. Inkomne innspill til begrenset høring

8a. Sammendrag høringsuttalelser 2. gangshøring, med foreløpige tilsvar

8b. Sammendrag høringsuttalelser begrenset høring, med tilsvar

Saksfremlegg

Saksprotokoll

Samlet saksfremstilling