I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i Skaun kommune den 10. februar 2022, sak nr. 7/22, Detaljreguleringsplan for Tråsåvika camping. Planområdet ligger på Viggja nord for Fv. 800 og omfatter ca. 36 daa. Hensikten med planen er å få på plass et rammeverk som sikrer et mer ensartet og helhetlig campingområde, og gi gode og forutsigbare rammer for driften av campingplassen. Siden planområdet er utbygd, er også reguleringsplanen en opprydning og tilpasning av plan til de faktiske forhold.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd jf. § 1-9, samt forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringen etter forvaltningslovens § 29.   

 

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7353 Børsa, eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no innen 10. mars 2022.

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen 3 år fra kunngjøring av vedtatt reguleringsplan. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Skaun kommune.

 

Dokumenter:

1. Plankart, 04.01.22

2. Bestemmelser, 14.12.21

3. Planbeskrivelse, 04.01.22

4. ROS-analyse, 16.12.21

5a. Geoteknisk notat, Multiconsult, 27.01.21

5b. Geoteknisk rapport, Multiconsult, 05.03.21

5c. Geoteknisk notat, Multiconsult, 19.03.21

6a. VA-notat, 10.06.20

6b. VA-tilsvar, Skaun kommune, 14.12.21

6c. VA-tilsvar, Orkland brann og redning, 16.12.21

7. Områdeanalyse, 29.04.20

8. Høringsuttalelser

9. Sammendrag av høringsuttalelser med tilsvar

Saksframlegg

Saksprotokoll

Samlet saksframstilling