I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i Skaun kommune den 16. september 2021, sak nr. 65/21, Detaljreguleringsplan for Sanna Østre. Planområdet ligger i Buvika sentrum og er på om lag 5000 m2. Formålet med reguleringen er å etablere boligblokker på et ubebygd område, for slik sett å legge til rette for flere boliger i sentrum av Buvika.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd jf. § 1-9, samt forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringen etter forvaltningslovens § 29.   

 

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7353 Børsa, eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no innen 19.10.2021.

 

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen 3 år fra kunngjøring av vedtatt reguleringsplan. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Skaun kommune.

 

Dokumenter:

1a. Plankart på grunn, 06.08.20

1b. Plankart under grunn, 06.08.20

2. Bestemmelser, 14.07.21

3. Illustrasjonsplan, 6.4.21

4. Illustrasjonsmateriale, 06.04.21

5. ROS-analyse, 01.07.21

6. Støyrapport Multiconsult, 13.05.20

7. Geoteknisk notat og rapport Multiconsult, 28.10.13 og 12.03.14

8. Geoteknisk tredjepartskontroll Rambøll, 13.11.13

9a. VA-plan, 05.06.20

9b. Vedlegg VA-plan 06.07.21

10. Varslingsdokumenter

11a. Høringsuttalelser 1. gangshøring

11b. Innspill til planoppstart

12a. Sammendrag høringsuttalelser med tilsvar 1. gangshøring

12b. Sammendrag innspill planoppstart med tilsvar

13. Notat til planforslag, 26.05.20

14. Tilknytning til infrastruktur - EL

15. Geoteknisk notat Multiconsult, 16.12.14

16. Geoteknisk notat Multiconsult, 02.03.15

17. Tredjepartskontroll Rambøll, 17.12.14

18. Geoteknisk notat Multiconsult, 26.02.21

19. Geoteknisk notat tredjepartskontroll Rambøll, 27.04.21

20. Notat overvannshåndtering, 14.07.21

21. Planbeskrivelse

22. Sammendrag geotekniske notater og rapporter

Saksframlegg

Saksprotokoll med vedtak

Samlet saksfremstilling