Våre hovedarbeidsoppgaver:

  • Bosetting og etablering av flyktninger etter politisk vedtak og avtale med IMDi
  • Ansvar for introduksjonsprogram og oppfølging av alle som deltar i programmet.

Flyktningetjenesten bistår flyktninger som blir bosatt i Skaun. Gjennom et lovfestet introduksjonsprogram skal de lære seg det nødvendige for å kunne bli selvhjulpne i norsk samfunns- og arbeidsliv. Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år (§ 5.Programmets varighet, Introduksjonsloven).

Flyktningetjenesten samarbeider med Voksenopplæringen, NAV, helsesøster for flyktninger og flyktningehelseteam og Frivilligsentralen i arbeid med å kvalifisere hver enkel deltaker i introduksjonsprogrammer. Det er også tett samarbeid med skole og barnehage.

Skaun kommune har egen voksenopplæring som har ansvar opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Familiegjenforente som er gift med en norsk statsborger og har rett og plikt til opplæring i norsk- og samfunnskunnskap, kan ta direkte kontakt med Skaun voksenopplæring.

Flyktningehelsetjenesten

Helsesykepleier for flyktninger kaller alle nye bosatte inn til helsesamtaler der en kartlegger status i forhold til tuberkulose, vaksinasjon, fysisk og psykisk helse. Syn- og hørselstest inngår her.

Helsesykepleier hjelper nye bosatte med å bestille fastlege, og innhenter samtykke til å samarbeide med denne for å kunne yte best mulig helsehjelp. Det gis tilbud om en første legetime, og i den forbindelse tilbud om å ta en rekke prøver, bl.a. smittevernprøver. Helsesykepleier sørger for at barna blir innkalt til Skaun Tannklinikk, og at de overføres til helsesykepleier på aktuell skole eller i aktuelt distrikt.

Det gis tilbud om oppfølgingssamtaler og hjemmebesøk ved behov og helsesykepleier kan henvise til andre helsetjenester, for eksempel Psykisk helse og rus i kommunen. Helsesykepleier er behjelpelig med å gå gjennom helserelatert post med de nye bosatte.

Helsesykepleier for flyktninger har Åpen trefftid på Voksenopplæringen hver tirsdag fra kl. 08 - 11.30, og er en av flere veiledere i foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Programme) for introduksjonsdeltagere.