Flyktninghelsetjenesten består av helsesykepleier for flyktninger, kommuneoverlege og konsulent fra Psykisk helse og rus. Vi tilbyr oppfølging til alle flyktninger og familiegjenforente med flyktningbakgrunn. Tjenesten tar imot hele familien, men barn og ungdom blir etter hvert overført til det ordinære helsestasjons- og skolehelsetjenestetilbudet.

 

Hva tilbys hos oss?

 • Smittevern og vaksinering
  Tuberkuloseundersøkelse i henhold til smittevernloven. Vi undersøker også for andre smittsomme sykdommer, som HIV, hepatitt, MRSA. Alle tilbys vaksiner i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.
 • Helseundersøkelse
  Alle får tilbud om helseundersøkelse til helsesykepleier og lege, for å avdekke helseplager i en tidlig fase og sørge for behandlingstilbud. Det blir orientert om mulighet for henvisning til Psykisk helse og rus. Helseundersøkelsen er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet.
 • Støttesamtaler
  Ved behov gis tilbud om oppfølgingssamtaler og eventuelt hjemmebesøk også etter bosettingsfasen. Aktuelle tema kan være å orientere seg i det norske helsevesenet, og hvordan ivareta fysisk og psykisk helse.
 • Veiledning
  Helsesykepleier veileder i foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) for introduksjonsdeltakere.
 • Tverrfaglig samarbeid
  For å gi et helhetlig og best mulig helsetilbud samarbeider flyktninghelsetjenesten også med andre instanser, for eksempel Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen, Skaun legekontor, NAV, kommunepsykolog, Børsa fysioterapi og Barnevernstjenesten. Før samarbeid innhentes samtykke.