Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen tredde i kraft 1. januar 2022. Intensjonen med oppvekstreformen fra statens side er å gi kommunene incentiver og muligheter til mer forebygging og med samarbeid på tvers av tjenester. Selv om reformen først og fremst regulerer barnevernet, er det enighet om at målene best oppnås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren.

Mål for oppvekstreformen

  • Kommunen skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. 
  • Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov. 
  • Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt 
  • Ressursbruken og oppgaveløsningen skal bli mer effektiv. 

I kjølevannet av oppvekstreformen endret lovgiver 14 velferdslover som sier at kommunene skal samarbeide tverrfaglig om tjenester omkring barn og unge. 

Denne planen er hjemlet i Lov om barneverntjenester § 3 – 1:

«Kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid etter første ledd. Planen skal beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide.»

Når vedtatte plan skal iverksettes vektlegges politisk og administrativt eierskap, men også samskaping og medvirkning fra innbyggerne og tjenestemottakere.  Hensikten er å skape et engasjement for sammen å jobbe forebyggende i arbeide med barn og unge i Skaun. 

Vi oppfordrer alle som har synspunkter på planutkastet om å avgi høringssvar.

Vedlegg 1 - Planutkast Forebyggende plan barn og unge 2023-2027

 

Innspill

Innspill sendes til

Skaun kommune
Postboks 74
7358 Børsa

eller på e-post postmottak@skaun.kommune.no innen 1. juni 2023.