Skaun kirkelige fellesråd sender med dette på offentlig høring forslag til Forskrift om gravplassvedtekter.

Kommentarer eller innspill sendes til post.skaun@kirken.no innen 09. januar 2023

Høringsbrev

Forskrift om gravplassvedtekter, Skaun kommune Trøndelag 

Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21 (1), § 8 (1) og § 14 (1) og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 15a (4), jf. gravplassloven § 14 (1) og § 21 (1). 

§ 1 Forvalsning

Gravplassene i Skaun kommune er underlagt Skaun kirkelig fellesråd administrasjons- og myndighetsområde. 

§ 2. Definisjoner 

Gravplassmyndighet: Skaun kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Skaun kommune, jf. gravferdsloven med forskrifter. Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden. Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift. Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen. Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravplassforskriften § 14. Dette gjelder ikke § 11 Minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én urne. Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner. Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging. Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for. Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav. Fester: Den som står som part i en festeavtale. Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er gravlagt. Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der. 

§ 3. Ferdsel på gravplassene

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften § 9 (2). Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt. 

§ 4. Gravplasstilhørlighet 

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist, det vil si at graven ikke er festet fra før. Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.

Det finnes følgende gravplasser i Skaun: 

Skaun kirkegård, Børsa kirkegård og Buvik kirkegård

§ 5. Fredningstid 

Fredningstid for kistegraver er 20 år. Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver. Fredningstid for kistegraver ved Buvik kirkegård ved felt 7,8,9,10,11,12 og 13 er 40 år grunnet dårlig jordsmonn med lang nedbrytning. Fredningstid for urnegraver er 20 år Fredningstid for urner i minnelund er 20 år

§ 6. Feste av grav 

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassforvaltningen for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Festetid er 5 år. Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av. Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 20 år. Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 5 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassmyndigheten. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen. 

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner. Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 7. Grav og gravminne 

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Overskuddsmasse blir fjerna tidligst 4 måneder etter gravlegginga. Dette skjer kun i sommerhalvåret. 

Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Gravminne på grav som måler 1,2 m x 2,4 m kan ikke settes opp tidligere enn 4 måneder etter gravlegging av kiste. På grav som måler 1,5 m x 3,0 m kan gravminne settes opp umiddelbart etter gravlegging. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av gravminne ordner gravplassmyndigheten med et merke hvor avdødes navn settes på. På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt. Gravminner som har falt tilbake til gravplassen kan gjenbrukes av gravplassmyndigheten.  Dersom de ikke gjenbrukes vil de bli destruert. Gravplassmyndigheten er ikke ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra gravplassens betjening

Montering av dekorgjenstander som pyntegjenstander, lykter, vaser m.m. må være utført slik at hurtig demontering er mulig. Dette gjelder også eksempelvis utenpåliggende navneplater som monteres på gravminnet. Gravminnets fundament eller sokkel, fastmonterte dekorgjenstander og symboler regnes som en del av gravminnet og skal godkjennes av gravplassmyndigheten. 

Vedrørende sikring av gravminner henvises til gravplassforskriften og våre hjemmesider

§ 8. Plantefelt

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er ikke tillatt med plantefelt på baksiden av gravminnet. Det kan gjøres unntak for eldre obelisker hvis det  gjøres på en slik måte at plantingen ikke skjer på andre sine graver. 

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. 

Bedplater kan brukes dersom de legges i flukt med terrenget omkring. Bedplater skal ikke være en del av eller henge sammen med fundament/ sokkel. Det er ikke tillatt med fastmonterte gjenstander på bedplaten, som lykter, vaser mv. Det er ikke anledning til ramme inn plantefeltet eller deler av det med hekk eller døde materialer, unntatt fra dette innramming med en delt kantstein som flukter med terrenget omkring. 

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet. Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer. 

§ 9. Plantemateriale

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart. 

Gravplassbetjeningen fjerner blomster og kranser etter ei gravferd, tidligst 7 dager etter gravferda. 

§ 10. Stell av grav

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassmyndigheten. Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand. Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at kirkelig fellesråd / kommunen, og den som gis tillatelse til det etter § 13, kan gjøre beplantning og stell av grav (, samt montering, sikring og vedlikehold av gravminnet). En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.

§ 11. Minnelunder 

Det finnes to typer minnelunder: Navna – og anonym minnelund. 

Anonyme minnelunder består av anonyme graver hvor gravens plassering kun er kjent forgravplassmyndigheten. Disse er kun for urnegraver. Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke. I navnet minnelund er avdødes navn og plassering kjent. Dette er både for urne- og kistegraver Graver i navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp på lik linje med andre graver på gravplassen. I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Dette gjelder også urnegrav. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men navneplatene. Avgift for bruk av navnet minnelund betales fra det tidspunktet graven tas i bruk. Avgift for bruk av navnet minnelund fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndighete, jf. Gravplassloven § 21 andre ledd.  Skrifta på navneplata skal være lesbar og godkjennes av gravplassmyndigheten. 

Gravplassmyndigheten har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassmyndigheten.

§ 12. Bårerom

Bårerom disponeres av gravplassmyndigheten g skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er gravplassbetjeningen uvedkommende. 

§ 13. Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver. 

§ 14. Arbeid på gravplassene

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt. 

§ 15. Dispensasjon fra vedtektene

Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplasslov og gjeldende forskrifter fravike vedtektene.

§ 16. Ikrafttredelse og opphevelse av eldre vedtekter

Denne forskrift om gravplassvedtekter trer i kraft dato: …Fra samme tid oppheves vedtekter for gravplassene i Skaun kommune.