Det er brannforebyggeren som utfører feiing og tilsyn ved alle fyringsanlegg og ildsteder etter behov.

En sotet skorstein trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. ved å gjerne sot og bek reduseres fare for skorsteinsbrann og sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp. Når man mottar varsel om feiing, er det huseiers eller den som benytter boligen sitt ansvar å sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, i tillegg må det være utstyrt og tilrettelagt slik at brannforebyggeren kan utføre feiingen på en ordentlig måte. Dette innebærer at man må legge fram stige og lukke igjen luker og trekkventiler. Sørg også for at ildstedet er ordentlig lukket.

Ved tilsyn, fastsetter brannforebyggeren behovet ut ifra faste kriterier. Elde, slitasje og feilmontering blir avdekt under tilsyn, og kan ha stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Brannforebyggerens jobb er å gjøre deg som huseier eller bruker av boligen oppmerksom på denne typen farer, slik at de kan utbedres før en eventuell brann oppstår. Tilsynet innebærer også at man får informasjon om hvordan man best mulig kan ivareta brannsikkerheten i boligen. 

Varsling og forberedelse

Varsel om feiing og tilsyn

 • Varselet sendes ut til boligeier omlag én uke før besøket, i tillegg vil man få en påminnelse dagen i forveien
 • Varselet sendes via SMS og inneholder informasjon om besøket og instruksjoner til huseier

 

Forberedelse før feiing

 • Gi beskjed til alle i husstanden om at brannforebyggeren kommer
 • Brannforebyggeren må ha tilgang til å feie skorsteinen

 

Feiing fra tak

 • Det skal være montert takstige i henhold til norsk standard for slike produkter, eller typegodkjent takstige som er forankret og montert i henhold til monteringsanvisningen (ved torvtak eller tvil om annen løsning for sikker adkomst for brannforebyggeren, ta kontakt med feie- og tilsynstjenesten)
 • Takstigen skal rekke helt ned til takkant og helt opp til skorsteinen
 • Taksigen skal ligge helt inntil siden av skorsteinen eller inntil gangbru som leder til skorsteinen
 • Dersom det er flere skorsteiner, skal det være gangbro mellom disse, eller husstige og takstige opp til hver enkelt skorstein
 • Dersom skorsteinen er over 120 cm, kan det kreves påmontert stigetrinn, feieplattform eller at skorsteinen har feieluke
 • Skorsteinshatter/regnbeskyttelse/mekaniske røykvifter skal være avtagbare for inspeksjon og feiing

 

Feiing fra loft

Ved feiing via innvendig feieluke, må eier sørge for adkomst til feieluka. Feieluke er en luke som brannforebyggeren kan feie fra f.eks. på kaldloft/loft. Eldre trehusbebyggelse i flere etasjer og våningshus, kan ha slike løsninger fra gammelt av.

 • Feiing skal ikke utføres fra gardintrapp, stol eller løs stige
 • Takhøyden på loftet bør være minst 1,8 meter
 • Det skal være sikkert, stabilt og ryddig gulv fra loftsluken til skorsteinen
 • Det skal være lett tilgjengelig adkomst, ryddet og klargjort, og feieluka bør monteres fra 80-120 cm over gulvet
 • Det bør være montert lys for å unngå snublefare og for å kunne utføre feiingen på forsvarlig vis
 • Adkomst til loft må være vanlig trapp, loftsluke med fastmontert trapp eller løs stige med festeanordning til loftsgulv
 • Loftsluken må ha en bredde på minst 50 cm, lengde på minst 60 cm og lysåpning på minst 1,5 meter

 

På selve dagen for feiing

 • Steng alle luker, ventiler og lignende tilknyttet fyringsanlegget
 • Ikke tenn opp på dagen for feiing
 • Dersom du har åpen peis eller er usikker på om det er tett rundt røykrøret, kan det være lurt å henge et vått klede foran peisen eller rundt røykrøret
 • Gi gjerne brannforebyggeren tilgang til å ta ut sot etter feiingen

 

Etter gjennomført feiing

 • Huseier vil motta tilbakemelding fra brannforebyggeren per SMS, som forteller at besøket er gjennomført og om det ble avdekket eventuelle avvik på fyringsanlegg eller avvik med hensyn til brannsikkerhet
 • Dersom det blir funnet avvik, vil du som huseier få informasjon om dette, samt aktuelt lovverk og tidsfrist for tilbakemelding til feiertjenesten

Sikkerhet

Dette må du som huseier gjøre før vi kan feie hos deg

For at feieren skal kunne feie og arbeide trygt i høyden, er det en del sikkerhetstiltak som må være på plass. Dette må du som eier av boligen sørge for at er i orden.

Om du ikke har feieluke inne i boligen din, må feieren opp på taket når skorsteinen skal feies. Taket skal være utstyrt med godkjent takstige som er forankret til bærende konstruksjon. Takstigen skal gå rett opp og forbi skorsteinen, uten sideveis forskyvning.

Avstanden fra takstigen til skorsteinen skal ikke være lenger enn ca. en skrittlengde.

Når stige benyttes som adkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rekke minst 100 cm over dette. Stigen skal alltid sikres mot å velte sidelengs og bakover. Dette kan man enkelt forhindre med en sklisikring som monteres ved takrenna.

Dersom du har flere skorsteiner på samme tak, skal det enten være husstige og takstige opp til hver skorstein, eventuelt må det være godkjent gangbru mellom skorsteinene.

Dersom skorsteinen er høyere enn 120 cm over taket, er det krav om at du må ha feieluke som det kan feies ifra, eller en godkjent plattform/plattå på taket hvor feieren står sikret under arbeidet med å feie skorsteinen.

Skorsteinshatt(er) skal være avtagbare for inspeksjon og feiing.

 

Aktuelt regelverk

Kravene til atkomst for feiing/tilsyn er i samsvar med forskrift om brannforebygging § 6 tredje ledd. Reglene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven vil være veiledende for det sikkerhetsnivået som kreves etter forskrift om brannforebygging. Det er som utgangpunkt opp til brann- og redningstjenesten å avgjøre om atkomsten er tilfredsstillende.