I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok plan- og miljøutvalget i Skaun kommune, sak nr. 31/21, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Tråsåvika camping ut til høring og offentlig ettersyn. Planområdet ligger ved Tråsåvika nord for Fv. 800 og omfatter ca. 36 daa. Hensikten med reguleringen er å få på plass et rammeverk som sikrer et mer ensartet og helhetlig campingområde, og som videre vil gi gode og forutsigbare rammer for drift av campingplassen. Siden planområdet er utbygd, er også reguleringsplanen en opprydning og tilpasning av plan til de faktiske forhold.  

 

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7353 Børsa, eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no innen 19.10.2021.

 

Dokumenter:

1. Plankart 25.03.21

2. Bestemmelser 25.03.21

3. Planbeskrivelse 25.03.21

4. ROS-analyse 25.03.21

5. Geoteknisk notat Multiconsult 27.01.21

6. Geoteknisk rapport Multiconsult 05.03.21

7. Geoteknisk notat Multiconsult 19.3.21

8. VA-notat 10.06.20

9. Områdeanalyse 29.04.20

10. Forhåndsuttalelser til planoppstart

11. Sammendrag av forhåndsuttalelser til planoppstart med tilsvar

Saksframlegg Tråsåvika camping

Vedtak