Høringer

 

Planer m.m. til høring / offentlig ettersyn Høringsfrist

Detaljregulering Skysgrova 2

OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING DETALJREGULERINGSPLAN SKYSGROVA 2
EIENDOMMEN GNR/BNR 4/192

 I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 vedtok plan og miljøutvalget i Skaun kommune den 20.11.18, sak nr. 49/18 å legge forslag til detaljregulering for Skysgrova 2 ut på offentlig ettersyn.

 Planområdet ligger like vest for Buvik sentrum, på et åpent høydedrag vest for Hammerdalen barnehage og øst for boligfeltet Skysgrova 1. Formålet for planen er boligbebyggelse og planområdet omfatter 10,4 daa.

 Eventuelle merknader framsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7538 BØRSA

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no

 Frist for innsending av merknader er 26.01.2019

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema