Trygde- og omsorgsboliger

Vi har boliger både på Venn, Eggkleiva, Buvika og Børsa. Det er spesielle kriterier for tildeling av trygde- og omsorgsboliger, se retningslinjene. Vi har noen få 3-roms mens de fleste er 2-roms. De uten egen bolig eller kapital til å kjøpe, vil gå foran de som har dette.

Flyktningeboliger

Disse befinner seg i Viggja, Børsa og Buvika. Det er ikke krav til botid. Tildeles direkte av flyktningekonsulenten.

Gjennomgangsboliger

Målsettinga er å tilby funksjonelle boliger i en overgangsfase til innbyggere som har problemer med å skaffe seg husrom i det ordinære boligmarkedet Vi har gjennomgangsboliger både i Eggkleiva, Børsa og Buvika.

Gjennomgangsboligene er ment som hjelp til boligsøkende i en overgangsperiode, med en tidsbegrenset leietid på 3 år.  Det er stor etterspørsel etter disse boligene og det forventes at man på egen hånd eller med råd og hjelp fra kommunen har forsøkt å skaffe seg bolig på det private leiemarkedet. Vi har boenheter fra enkle 2-roms til eneboliger med 3 soverom. 

Generelt

 

Det er viktig at søker opplyser om sine boforhold, og hvorfor det søkes om kommunal bolig. Tildelinga blir foretatt etter en behovsvurdering hvor disse forhold vektlagt. Ansiennitet på søkerlista har liten betydning. Det er videre viktig at vi blir underrettet om endringer i forhold til opplysninger i søknaden slik at vi hele tiden vurderer søkerne etter dagens boligbehov.

Det forlanges en botid i kommunen på minimum to år for å få tildelt kommunal bolig. Søkere som ikke er bosatt i kommunen kommer sjeldent i betraktning.
 
Boligtildelinga foretas av et administrativt utvalg. Tildelinga skjer etter en behovsvurdering.