Har du tenkt å søke om spillemidler til idrett og fysisk aktivitet?

Søkere om tilskudd av spillemidler til ordinære idrettsanlegg kan være

  • kommuner og fylkeskommuner 
  • idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
  • sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
  • aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform

Hva er hensikten med spillemidler?

Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen Idrett og fysisk aktivitet for alle:

Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Bestemmelser om tilskudd til idrett og fysisk aktivitet 2014

 

For vår del blir innsatsen på idrettsområdet omtalt i Sektorplan kultur. Her heter det (i høringsnotatet):

Idrettsområdet er det feltet som i størst grad engasjerer barn, unge og voksne i Skaun kommune. Samlet medlemstall i kommunenes idrettslag er på 3 627 (2013-tall), noe som tilsvarer nesten halvparten av kommunens innbyggere. I tillegg engasjerer idrettslagene foreldre og andre til aktiviteter og flere bruker også tilbud tilrettelagt av idrettslagene uten å være medlemmer. Det er et mål å støtte opp rundt den aktiviteten som idrettslagene tilrettelegger i kommunen.

Skal du søke?

Alle som skal søke om spillemidler kan ta kontakt med oss for hjelp og veiledning. Ta kontakt i god tid før byggestart. Kontaktinformasjon ser du til høyre.

Før du søker, anbefaler vi at du setter deg inn i bestemmelser, vilkår og krav, og søknadsprosessen.

Les mer på anleggsregisteret.no


Anlegget du skal søke om tilskudd til, må være omtalt i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Det betyr at anlegget er vurdert og planlagt gjennom en prosess i kommunen, og at planene er vedtatt i kommunestyret. 

 

Frister

01. august

Frist for innmelding av nye søknader. Følgende opplysninger må være med i søknaden:

  • Type anlegg
  • Behovsvurdering
  • Konstnadsoverslag
  • Finansieringsplan
  • Søknadssum
  • Dato for byggestart

Opplysningene sendes til postmottak@skaun.kommune.no.

01. september

Alle spillemiddelsøknader skal være sendt inn elektronisk innen 01. september.

For nye søknader vil vi tildele anleggsnummer, slik at søknaden kan legges inn i søknadsportalen på anleggsregisteret.

Søknadsportal

 

Kommunalt tilskudd

Alle spillemiddelberettigede idretts- og friluftsanlegg gis et tilskudd på 15 % av brutto anleggskostnad (kommunalt tilskudd). Søknad om kommunalt tilskudd skal sendes inn i god tid før oppstart bygging av anlegg. Der det kommunale tilskuddet er en del av finansieringa i søknaden, bør den sendes inn sammen med innsending av søknad for spillemidler.      

Søknaden sendes til postmottak@skaun.kommune.no.

Momskompensasjon

Frist for å søke om momskompensasjon til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 01. september.

Les mer og finn søknadsskjema her