Mål og intensjoner - spillemidler

Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen Idrett og fysisk aktivitet for alle;

Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv (fra bestemmelser om tilskudd til idrett og fysisk aktivitet 2014, Det kongelige kulturdepartementet)

For Skaun kommunes del blir innsatsen på idrettsområdet omtalt i Sektorplan kultur. Her heter det (i høringsnotatet):

Idrettsområdet er det feltet som i størst grad engasjerer barn, unge og voksne i Skaun kommune. Samlet medlemstall i kommunenes idrettslag er på 3 627 (2013-tall), noe som tilsvarer nesten halvparten av kommunens innbyggere. I tillegg engasjerer idrettslagene foreldre og andre til aktiviteter og flere bruker også tilbud tilrettelagt av idrettslagene uten å være medlemmer. Det er et mål å støtte opp rundt den aktiviteten som idrettslagene tilrettelegger i kommunen.

Informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler for 2021

Skal dere i gang med et anleggsprosjekt?
Alle som planlegger/skal søke om spillemidler 2021 vil ved behov få hjelp og veiledning. Ta kontakt med Skaun kommune god tid før byggestart.Kontaktinformasjon finner dere nederst på siden.

Hva må gjøres for å søke spillemidler
Alle søkere må sette seg inn Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Les mer om vilkår og krav, søknadsprosessen, og vanlige spørsmålanleggsregisteret sine nettsider. 


For å kunne søke om tilskudd fra spillemidlene må anlegget være del av Sektorplan for kultur. Det betyr at anlegget er vurdert og planlagt gjennom en prosess i kommunen, og at planene er vedtatt i kommunestyret. Det vil være politisk behandling, med prioritering av søknadene i Skaun kommunestyre i oktober/november, sammen med rullering av Handlingsprogrammet for idrett fra Sektorplan kultur.

 

Det er følgende frister for søknader om spillemidler for 2021

1.mai: Søknadsfrist for søknad om kommunalt tilskudd og kommunal garanti.
Alle spillemiddelberettigede idretts- og frilfutsanlegg gis et tilskudd på 15 % av brutto anleggskostnad (kommunalt tilskudd). Frist for å søke kommunalt tilskudd er 1. mai. 

 

1. juni: Innmelding av nye søknader for 2021 til Skaun kommune. Følgende opplysninger legges ved: 

  • Type anlegg 

  • Kostnadsoverslag

  • Finansieringsplan

  • Søknadssum

  • Byggestart

 

Opplysningene sendes til postmottak@skaun.kommune.no

 

1. september: Søknadsfrist for innsending av søknader spillemidler. Søknadene skal sendes inn elektronisk, nettadresse: https://www.anleggsregisteret.no/

 

Nytt fra høsten 2020: Sjekkliste for alle spillemiddelsøknader

Fylkestinget i Trøndelag vedtok nye mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler i april. For å sikre at det bygges anlegg for best mulig måloppnåelse er det utarbeidet ei sjekkliste som skal følge spillemiddelsøknaden. Sjekklista skal fylles ut av søkerne, og er obligatorisk for de som søker støtte til ordinære anlegg fra høsten 2020.  De nye retningslinjene og sjekklista finnes her: www.trondelagfylke.no/spillemidler

 

Trenger dere inspirasjon til gode idrettsanlegg?

Nettstedet Gode idrettsanlegg er en ressurs for anleggseiere og prosjekteiere, med veiledere og mange gode eksempler på gjennomførte anlegg, kontaktinformasjon til de som har drevet prosjektene, samt dokumentasjon fra gjennomføringen. 

Eventuell tildeling av midler til søknadene fra Skaun kommune fordeles av Trøndelag fylkeskommune i møte mai/juni påfølgende år.

 

Skaun kommune sender årlig ut et infoskriv til aktuelle lag og organisasjoner.

 

Momskompensasjon

Frist for å søke om momskompensasjon til Lotteri og stiftelsestilsynet er 1. september.


Informasjon om momskompensasjon til frivillige organisasjoner finner du her


Her finner du søknadsskjema


Dersom du har spørsmål, ta kontakt på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.