Har du fått et vedtak fra NAV du mener er feil, kan du sende en klage. Enkeltvedtak som kommunen har truffet etter denne loven, kan påklages til fylkesmannen.Retten til å få et enkeltvedtak overprøvd er en viktig rettssikkerhetsgaranti. Bestemmelsen gir tjenestemottaker rett til en ny vurdering av saken. Klage på vedtak skal behandles etter reglene i forvaltningsloven.

I enkeltvedtaket skal tjenestemottaker informeres om at fylkesmannen er klageinstans, fremgangsmåten ved klage og klagefrist. NAV-kontoret skal bistå dem som trenger det med å utforme klage. Dette gjelder også muntlig henvendelse som etter sitt innhold fremtrer som en klage.

En klage skal:

  • Fremsettes for NAV-kontoret
  • Være skriftlig
  • Være undertegnet av klager eller fullmektig
  • Nevne det vedtak det klages over
  • Nevne den endring som ønskes
  • Angi begrunnelse for eventuell oversittelse av klagefristen

Klagen bør være begrunnet.

Kommunen har ansvaret for at reglene om klagebehandling blir fulgt og at klagene NAV-kontoret mottar får en forsvarlig behandling. Kommunen må derfor gjennom sine styringssystem påse at klagebehandlingen følger saksbehandlingsreglene.

Helsetilsynet.no - Rettigheter og klagemuligheter Sosiale tjenester i NAV

Klagerettigheter - nav.no