Vedtak ble fattet med grunnlag i flg.:
Norsk Botanisk Forening i Trøndelag har oppfordret alle kommunene i Sør- og Nord-Trøndelag til å velge seg en kommuneblomst. Skaun kommune er foreslått med ROGN som kommuneblomst.

Arbeidet med kommuneblomster startet som en følge av at alle fylker i Norge valgte seg hver sin fylkesblomst. For Sør-Trøndelag er det reinrose som er fylkesblomsten, mens det for Nord-Trøndelag er marisko som har fått æren av å representere fylket. Forslaget til blomster-fordelingen blant fylkets kommuner er utarbeidet av Olav Gjærevoll, et av de siste oppdrag han utførte for den botaniske foreninga i Trøndelag.

Kriterier:
Følgende kriterier er lagt til grunn for forslaget til kommuneblomster:
- planten skal representere et særtrekk ved kommunen
- den skal være lett å identifisere
- den kan gjerne være velkjent på forhånd, eller lett å gjøre kjent
- den skal være lett å stilisere til illustrasjoner og logoer
- ingen art skal brukes av mer enn en kommune i Trøndelag
- fylkesblomster for Trøndelagsfylkene skal ikke brukes

 

 3462Det er gode grunner for at Skaun skal ha ROGN som sin kommuneblomst. Svein T. Båtvik fra Havenget har gitt en utfyllende begrunnelse av rogna sin plass i Norge. Under følger enkelte utdrag fra hans begrunnelse:

Artens utbredelse:
Rogn er blant de mest utbrede trærne i landet og finnes nesten over alt fra havnivå fra lengst i sør til lengst i nord og til langt opp i fjellsider og lier (opp til nesten 1500 m. i Hemsedal).
I Skaun som i mange andre strøk av Trøndelag, er rogna et kjent og kjært innslag i blandingsskog, i skogkanter, og langs veier, vatn og elvefar i kommunene. Skaun kommune har rike tradisjoner helt fra Sagalitteraturen og har dessuten fostret mange dyktige håndverkere opp gjennom historien, og en slik
velkjent art med tilsvarende rike tradisjoner både
historisk og som håndverkeremne burde passe godt
som symbol for kommunen.

Spesielle karaktertrekk:
 3458Rogna hører til våre mest fargerike trær, fra de svakt gylne blomstene i store klaser på senvåren, til høysommerens mørkegrønne bladverk som om høsten går over i blad som flammer av gult og rødt og med store klaser av blodrøde bær. (…..)
Båtvik nevner også enkelte utdrag fra litteraturen hvor rogna er nevnt i litteraturen. Ut over de store kjente er det kanskje av større viktighet for vår kommune og vårt valg av kommuneblomst at rogna er nevnt i Skaunasongen skrevet av Bjarne Slapgard. Vers to i sangen starter som følger:

Når blomen drys i li av hegg og raun,
då er det fagert her i gamle Skaun!