Petter Lindseth er kommunedirektør i Skaun kommune.

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske systemet. Kommunedirektøren har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak, og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.

Hovedområdene i kommunedirektørens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring og langsiktig planlegging.