Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel. Denne siden handler om arealdelen.

Kommuneplanens arealdel inneholder kart og bestemmelser for fremtidig arealbruk, og er juridisk bindende. 

 

Kommuneplanens arealdel 2014-2040

Planen ble vedtatt 11.12.14 og områder uten innsigelse ble gitt rettsvirkning 10.09.15. 

Områder med innsigelse ble avgjort ved vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 09.02.16. 

En mindre endring ble vedtatt 26.04.18.

Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan for et avgrenset område. Reguleringsplaner er juridisk bindende og bestemmer bruk og vern av arealer og fysiske omgivelser. Dette kan for eksempel dreie seg om hvor det skal og ikke skal bygges. Reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 12.

Reguleringsplaner består av kart med tilhørende reguleringsbestemmelser. Bestemmelsene gir konkrete føringer for hva som kan gjøres i det regulerte området. Dersom du for eksempel skal bygge på en eiendom, må du først undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for den aktuelle eiendommen, for å vite noe om hva området er regulert for.

Det finnes to typer reguleringsplaner: områdeplaner og detaljreguleringsplaner. Under finner du områdeplaner for Buvika og Børsa.

For øvrige reguleringsplaner, se ISY Webplan.

 

Områdeplan for Buvika

I tilknytning til områdeplanen for Buvika er det laget en plan for skoleområdet. Dette er ikke en egen regulering, men en mulighetsstudie innen områdeplanen:

 

Områdeplan for Børsa

 

Sentrumsplan for Børsa