Nå er kommuneplanens samfunnsdel, som gjelder for perioden 2023-2035, ute til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er 24. januar 2023.

Her kan du lese planen digitalt

Her kan du laste ned planen i utskriftsvennlig PDF-versjon

Planen vil også ligge tilgjengelig i skranken i Skaun rådhus i Børsa.

Slik gir du innspill

Send dine innspill på e-post til postmottak@skaun.kommune.no, eller via post til:

Skaun kommune
Postboks 74
7358 Børsa

Merk e-posten eller brevet med «Innspill til samfunnsplan».

Høringsbrev

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi - høring og offentlig ettersyn

Skaun kommunestyre fattet i møte 13. desember 2022 i sak 81/22 følgende enstemmige vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven §11-14 legger kommunestyret forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til 24. januar 2023.

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for strategisk og helhetlig planlegging. Her skal det tas stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Skaunsamfunnet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er det overordna plandokumentet som skal legges til grunn for både arealdel, økonomi- og handlingsplanen (med årsbudsjett) og øvrig planverk i kommunen. Når vedtatt plan skal iverksettes vektlegges politisk og administrativt eierskap, men også samskaping og medvirkning fra innbyggerne, tjenestemottakere, lag og foreninger. Hensikten er å skape et folkelig engasjement for sammen å utvikle Skaun kommune i ønsket retning.

Planutkastet inneholder også en arealstrategi. Hensikten med arealstrategien er å skape sammenheng mellom målene og strategiene i samfunnsdelen, og kommuneplanens arealdel.

Vi oppfordrer alle som har synspunkter på planutkastet om å avgi høringssvar.