Den koordinerende enheten skal samordne kommunale tjenester og samarbeide med andre etater for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottaker. Den koordinerende enheten tilrettelegger for helhetlige og individuelt tilpassede tjenester til personer med sammensatte og langvarige behov. Det kan være personer som har en større medfødt skade, personer som har fått en skade eller som har en kronisk sykdom. Dette kan gjelde både voksne og barn.

Når den koordinerende enheten får en henvisning, foretas en kartlegging av behovet for habilitering og/eller rehabilitering og mulige tiltak vurderes. Ved langvarige og sammensatte behov kan det være hensiktsmessig å opprette en ansvarsgruppe og utarbeide en individuell plan. En individuell plan er et arbeidsverktøy som skal sikre at tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Personer med sammensatte og langvarige behov har krav på en individuell plan i henhold til pasientrettighetsloven.