Kulturmiljøplan for 2022-2032: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt i Skaun kommunestyre 27. oktober 2022.

Her kan du laste ned kulturmiljøplanen i sin helhet (PDF).

Om kulturmiljøplanen

I Innledningen av kulturmiljøplanen heter det at planen skal fungere som styringsverktøy i kommunens kulturvernarbeid og forvaltning av våre felles kulturminner. Ved siden av et stort frivillig arbeid på kulturhistorieområdet, er det behov for en styrking og en tydelig retning i det kommunale kulturvernarbeid. Mye av det som er vernet av kulturminner og -miljøer fra tidligere er gjort av statlige sektorer og direktorater.

Det beskrives hvordan en kommunal plan på området kulturmiljø og -minner er i tråd med et av de nasjonale målene i regjeringens strategi for Norges miljøpolitikk: mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og ivaretas som bruksressurser, og som grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares i et langsiktig perspektiv.

Hovedmålene i kulturmiljøplanen

1. Styrke kulturminnevernet i Skaun kommune

Målet innebærer en kommunal forpliktelse til å aktivt bidra faglig og økonomisk for å styrke kunnskap, forvaltning og bevaring av vår kulturarv.

 

2. Sikre at et representativt utvalg av kulturminner og -miljøer knyttet til Skaun kommunes historie og utvikling vernes for framtidige generasjoner

Målet innebærer at kulturmiljøplanen gir grunnlag for juridisk bindende konsekvenser gjennom kommuneplanens arealdel. Det kan medføre begrensninger i forbindelse med utbygging, ombygging eller andre tiltak på områder, bygninger og objekter som foreslås vernet etter Plan- og bygningsloven.

 

3. Bidra til identitetsbygging for kommunens innbyggere

Målet innebærer at planen skal brukes aktivt for utvikling av nærmiljø og forståelse av hvem vi var, hvem vi er og hvordan kommunen skal utvikles i framtida.