Hovedmål med kulturminneplanen er å styrke kulturminnevernet i Skaun kommune. Sammen med et hovedmål ble følgende delmål vedtatt:

 • Planen skal utformes slik at den blir et verktøy for, og legger føringer i, areal og utbyggingssaker

 • Sikre et representativt utvalg av kulturminner knyttet til Skaun kommunes historie og utvikling
 • Tilrettelegge for kunnskapsbygging, opplevelser og verdiskaping av kulturminner

Vi ønsker størst mulig involvering fra innbyggerne våre i dette arbeidet

Bakgrunn for arbeidet med en kulturminneplan

Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet. De er identitetsskapende og gir oss en følelse av tilhørighet. Kunnskap om kulturminner gir mulighet for bruk og opplevelser, de er også ressurser for verdiskaping og samfunnsutvikling.

Kulturminner deles inn i to kategorier, fornminner og nyere tids kulturminner. Fornminner er automatisk fredet etter kulturminneloven. Her omfattes faste kulturminner fra før 1537, faste samiske kulturminner som er eldre enn 100 år, stående byggverk med opprinnelse i årene mellom 1537 og 1649. Nyere tids kulturminner er nyere enn 1537.

Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren støtter kommuner som setter i gang arbeidet med kulturminneplaner. Skaun kommune har fått tilskudd fra Riksantikvaren. En kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer vil gi kommunen større kunnskap og innsikt, og det vil være et verktøy og ressurs for undervisning, formidling, folkehelse, arealplanlegging, forvaltning og næringsutvikling.

Arbeidet med Skaun kommunes kulturminneplan vil koordineres av regionhistoriker Ulf I. Gustafsson og det samarbeidet Skaun kommune har innledet med Orkdal og Meldal kommuner om en regionhistoriker.

Formål med kulturminneplan

Kulturminner er mer enn bare historiske kilder med røtter langt bak de skriftlige kildene. De er møteplasser mellom fortid og nåtid. De er håndfaste, originale og synlige spor etter tidligere menneskers liv og virke i det landskapet vi til daglig ferdes i. På denne måten blir kulturminner og kulturmiljøer viktige identitetsbærere.

Planen skal vise særpreget og mangfoldet som knytter seg til Skaun kommunes kulturminner og kulturmiljøer. I Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) «Leve med kulturminner» er ett av satsingsområdene økt kunnskap til alle. For å skape oppslutning og entusiasme om de verdiene vi har, er det viktig å spre informasjon. Gjennom god informasjon legger man også til rette for godt samarbeid mellom kommunen, frivillig kulturminnevern og eiere av kulturminner.

Satsingsområder

Kulturminneplanen skal ha status som tematisk kommunedelplan og omfatte kulturminner i hele kommunen.

I denne omgang har vi valgt å ha fokus på de materielle kulturminnene og kulturmiljøer. Dette har utgangspunkt i at denne planen skal være et verktøy og legge føringer i areal og utbyggingssaker. Kulturminneplanen vil inneholde følgende satsningsområder:

 • Allerede registrerte kulturminner

 • Områder som er av viktighet og særegne for Skaun kommune

 • Automatisk fredede kulturminner som for eksempel Skaun kirke, Husaby og bygdeborgen på Stensåsen

Områder som er viktig i formidling av Skaun kommunes historie og som er relevante for forståelsen av kommuneidentitet.

Denne listen er imidlertid ikke uttømmende, ettersom arbeidet med å innhente informasjon om kulturminner og -miljøer og kategorisering av disse, vil fortsette også under det videre arbeidet med kulturminneplanen.

Hele det vedtatte planprogrammet finner du her

Veileder for registering av kulturminner

Takk for at du vurderer å bidra i arbeidet med å forbedre vår kunnskap om, og oversikt over kulturminner i vår kommune. Vi setter stor pris på din hjelp!

Skaun kommune har en lang og rik historie som strekker seg mange tusen år tilbake i tid. Vi har en stor mengde kulturminner rundt om i vår kommune som representerer denne utviklingen. Våre kulturminner er spor fra vår fortid, og gir oss kunnskap om hvordan mennesker har arbeidet og virket før, deres kunnskaper, drømmer, og kamp for et bedre liv – alt dette gir mening og er viktig å bevare fos oss og for fremtida generasjoner. Kulturminner gir vår kommune særpreg, stolthet og identitet, og de har stor kunnskaps og opplevelseverdi.

For å sikre at denne kulturarven ivaretas på en god og forutsigbar måte, vil Skaun kommune lage en kulturminneplan. Arbeidet med denne planen er allerede underveis, og vi er glade dersom du ønsker å engasjere deg i dette viktige arbeidet.

Formålet med denne veilederen, er å gi deg som ønsker å bidra, kunnskap om hvordan du kan registrere kulturminner slik at de registreres inn i Skaun kommune sin database over kulturminner.

Hva trenger jeg?

Ditt viktigste bidrag er din kunnskap og interesse. For å registrere kulturminner trenger du et registreringsskjema, en GPS, og et kamera.

Registreringsskjemaet finner du på her.

Du trenger kun å fylle ut de deler av skjemaet som er merket med «gult». Resterende deler vil Skaun kommune ta seg av. For å kunne stedfeste hvor kulturminnet befinner seg, er det viktig at du bruker en GPS. På den måten kan Skaun kommune legge inn din informasjon i våre kartsystemer. For å registrere må din GPS-enhet være innstilt på følgende:

 • WGS 84 (geodetisk datum),

 • UTM (kartprojeksjon). For Trøndelag skal UTM Zone 32 brukes.

GPS koordinatene skriver du inn i registreringsskjemaet på avmerket sted.

Det er fint om du kan ta noen bilder av kulturminnet. Ta gjerne bilder som du mener er illustrative for objektet du har registrert. 

Hvordan registrerer jeg?

Det er i utgangspunktet enkelt å registrere kulturminner. Det eneste du trenger er å:

 1. Besøke stedet hvor kulturminnet befinner seg

 2. Utfylle registreringsskjemaet på plass, eller direkte etterpå,

 3. Ta noen bilder, og

 4. Sende inn informasjonen til Skaun kommune.

Vi anbefaler at man klær seg etter forholdene, og at man gjerne klær seg med godt synlige klær dersom man arbeider nær vei. Gode sko, mat og varm drikk kan gjøren arbeidet til en flott helgetur.

Dersom du ønsker å registrere et kulturminner som befinner seg på annen manns grunn/eiendom, må du innhente tillatelse fra grunneier. Slike godkjenningsbrev finner du på Skaun kommune sin hjemmeside. Det er ikke alle som ønsker å få kulturminner registrert, det må vi akseptere og respektere. Når du tar bilder, var nøye med at du kun tar bilder av selve objektet/kulturminnet. Dersom noen står i veien, vennligst be dem flytte seg. Skaun kommune ønsker ikke interiørbilder av hus der det bor mennesker. Dette er fordi vi har stor fokus på å ivareta personvern.

Hvilke deler i registrerings-skjemaet skal jeg fylle i?

Du trenger kun å utfylle de deler av registreringsskjemaet som er merket med «gult». Øvrige deler som gards- og bruksnummer mv, vil Skaun kommune utfylle.

Hva gjør jeg om jeg har manglende informasjon?

Dersom du ikke kan utfylle samtlige avmerkete deler av registreringsskjemaet, så gjør ikke det noe. Det er bedre å utfylle det du vet, og heller levne resten tomt, enn å ikke registrere noe. Skaun kommune vil ta seg av de deler av registreringsskjemaet du ikke har utfylt. 

Skal jeg ta bilder?

Ja gjerne! En eller et par bilder av kulturminnet er altid verdifullt. Bilder sier noe om objektet, dets lokalisering, tilstand, material, og behov for vedlikehold eller istandsetting.

Ta gjerne bilder som du selv mener er illustrative for objektet. Det er enklest om du tar bilder i JPG eller i TIFF format. Mange mobilkameraer tar i dag flotte bilder, så du trenger ikke altid å ha et kamera med deg.

Trenger jeg tillatelse av grunneier?

Dersom du ønsker å registrere kulturminner som ligger på annen manns grunn, så må du ha godkjenning fra grunneier. Skaun kommune har hatt dialog med mange grunneiere, og alle er positive til dette arbeidet.

Lenke til: Akseptskjema av/for registrering og fotografering av kulturminner – del av kulturminneplanarbeidet i Skaun kommune PDF document ODT document

Les, utfyll, dater og signer dette ilag med grunneier. Brevet vedlegges når du sender inn informasjonen til Skaun kommune.

Til hvem skal jeg sende skjemaet og bilder?

Registreringsskjemaet med GPS koordinater, bilder, og eventuelle godkjenninger sender du per e-post til postmottak@skaun.kommune.no Merk gjerne e-posten med: Kulturminneplan

Hva skjer videre?

Når vi har fått inn ditt bidrag, legger vi det inn i vår database. Denne databasen bruker vi aktivt i vårt arbeid med å velge ut kulturminner som er representative for Skaun kommune sin historie og historiske utvikling. Noen av de objekter vi velger ut, og som havner i kulturminneplanen, vil vernes etter Plan - og Bygningsloven.

Skaun kommune ønsker å tillegg å formidle kulturarven i vår kommune. Dette vil vi gjør via kommunen sin hjemmeside, vår facebook side, samt gjennom informasjonsskilt på utvalgte steder i kommunen. Dersom du ønsker å bidra også i arbeidet med å formidler og videreføre kunnskapen om vår kommune sin kulturarv, så er du varmt velkommen!

Takk for at du bidrar!

Oversikt over registrerte kulturminner i Skaun kommune

Sefrak

Riksantikvaren skriver om SEFRAK:
SEFRAK står for "Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg". SEFRAK-registreringa vart gjennomført i åra 1975-1995. Bygningar bygde før 1900 vart registrerte over heile landet, med unntak frå i Finnmark der bygg før 1945 vart registrerte. Kulturminna vart kartfesta, oppmålt og fotografert. I alt er det registrert omlag 515.000 einingar. Føremålet med SEFRAK-registeret er «først og framst eit generelt kulturhistorisk register som særleg har verdi som kjeldemateriale for den lokale historia. Registeret blir også brukt av forvaltninga for å finne verneverdige bygningar i lokalmiljøet, og i det kommunale planarbeidet.» (Fra Riksantikvaren). Bygningane i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikkje tillagt spesielle restriksjonar. Registreringa fungerar meir som eit varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygninga.

Lenke til Sefrak-registreringer i Skaun kommune  Zoom inn på Skaun kommune og trykk på temaet kulturminner. Hak av for bygninger fra før 1900 når du har zoomet inn på ønsket område.

 

Askeladden

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over freda kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Askeladden inneholder data om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven, eller kulturminnefaglig vurdert som verneverdige. Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet, eller som krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere tids kulturminner som er fredet, midlertidig fredet, vernet etter plan- og bygningsloven eller ansett som verneverdige. Med «nyere tids kulturminner» menes ettererformatoriske (etter 1537) bygg, anlegg og kirker.

SEFRAK-registrerte bygninger er ikke lagt inn i Askeladden, men er tilgjengelig via Riksantikvarens karttjenester.

Askeladden er et verktøy for kulturminneforvaltningen, og man må registrere seg i databasen for å få tilgang til den. Tilgang til databasen gis til ansatte innen sentral, regional og lokal kulturminneforvaltning, offentlig forvaltning, konsulenter, forskere og studenter. Andre som er interesserte i kulturminner kan benytte kulturminnesøk.no, eller dette temakartet basert på åpne data fra Askeladden

Her er en forenklet versjon over hva som er registrert i Askeladden i Skaun kommune.