Kommunestyret vedtok den 10.12.2020, sak nr 79/20, reguleringsplan for Børsa brannstasjon.

Plan-ID 202004.

Planområdet ligger på tomten øst for parkeringshuset i Børsa sentrum, gnr/bnr 147/33. Området reguleres til tjenesteyting.

Dokumenter:

Bestemmelser

Geoteknisk notat

Illustrasjonsplan

Kunngjøringsbrev

Mulighetsstudie

Planbeskrivelse

Plankart

ROS-analyse

Saksframlegg

Saksfremstilling

Saksprotokoll

Støyvurdering

Uavhengig kvalitetskontroll av geoteknisk vurdering

VA-plan

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 og forvaltningslovens kapittel IV. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune

Postboks 74

7358 Børsa

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing etter plan- og bygningslovens kapittel 15 må være framsatt skriftlig for Skaun kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.