Vedtak

1. Plan- og miljøutvalget vedtar mindre endringer i reguleringsplan for Sanna Østre, planID 201901, som vist på plankart datert 06.08.2020, sist revidert 17.06.2022 og 11.11.2022, og bestemmelser sist revidert 11.11.2022.

2. Vedtaket kan påklages innen tre uker etter kunngjøring av vedtak i henhold til plan- og bygningsloven §1-9.

 

Klage

Eventuelle klager framsettes skriftlig innen 28.02.2023 og sendes:

Skaun kommune
Plan og miljø
Postboks 74
7358 Børsa

Eller på e-post til postmottak@skaun.kommune.no.

Merk klage med saksnummer 22/1729.

 

Dokumenter

00. Planbeskrivelse for mindre reguleringendring, sist revidert 11.11.2022 (PDF)
01. Plankart, datert 06.08.2020, sist revidert 17.06.2022 og 11.11.2022 (PDF)
02. Planbestemmelser, sist endret 11.11.2022 (PDF)
03. Prinsipiell illustrasjonsplan og kvalitativt uteareal, datert 11.11.2022 (PDF)
04. Illustrasjonsmateriale reguleringsendringer, datert 11.11.2022 (PDF)
05. ROS-analyse, datert 17.06.2022 (PDF)
06. Geoteknisk datarapport, datert 09.02.2022 (PDF)
07. Geoeknisk vurderingsnotat, datert 11.05.2022 (PDF)
08. Referat fra avklaringsmøte med Skaun kommune, 28.04.2022 (PDF)
09. Brannkonsept, datert 10.12.2021, sist revidert 21.06.2022 (PDF)
10. Støyutredning, sist revidert 03.06.2022 (PDF)
11. Tidligere vedtatt bestemmelser, 04.11.2021 (PDF)
12. Tidligere vedtatt plankart på grunn, 16.09.2021 (PDF)
13. Tidligere vedtatt plankart under grunn, 16.09.2021 (PDF)
14. Følgebrev (PDF)
15. Høringsuttalelser til begrenset høring (PDF)
16. Oppsummering av merknader etter begrenset høring med tilsvar, datert 10.01.2023 (PDF)
17. Samlet saksframstilling (PDF)
18. Saksprotokoll (PDF)
19. Saksframlegg (PDF)