Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Plan ID: 202101, gnr/bnr 34/37.

Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for opparbeiding og finansiering av nødvendig offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, mv.) som planen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området. 

Ved enighet vil fremforhandlet avtaleforslag bli lagt ut til offentlig ettersyn før det fremmes for politisk behandling. 

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale, kan sendes til enhet for plan og miljø på e-post til postmottak@skaun.kommune.no, eller som brev til:

Skaun kommune
Postboks 74
7358 BØRSA

Merk henvendelsen med saksnummer 23/103.