Beskrivelse

Du må søke kommunens tildelingskontor om plass på sykehjem. Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det kan hende at det ikke er ledige plasser, selv om du oppfyller kriteriene for sykehjemsplass. I så fall får du et skriftlig vedtak fra oss om at du oppfyller kriteriene og du blir satt på venteliste

Søknadsskjema

Benytt søknadsskjema: Søknad om individuelle tjenester

Søknader sendes til:

Tildelingskontoret for Helse og mestring
Postboks 74
7358 Børsa

Saksbehandlingstid og klagemulighet

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Kriterier

Her finner du kommunens tildelingskriterier.