I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok Skaun kommune den 29.11.2021, sak 9/21, mindre endring av detaljregulering Eliløkken bruk.

Planområdet er på ca. 25 daa og ligger nord for Børsa sentrum. Det legges til rette for boligbebyggelse. Hensikten bak endringen er hovedsakelig rotasjon/reorientering av bebyggelse for optimalisering av solforhold.

 

Kommunens vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9 andre ledd. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringen etter forvaltningslovens § 29. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7353 Børsa, eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no innen 31.12.2021.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing etter plan- og bygningslovens kap. 15 må være innsendt innen 3 år fra denne kunngjøringen. Krav må fremsettes skriftlig til Skaun kommune.

 

Dokumenter:

Delegert vedtak

1. Revidert plankart

2. Opprinnelig plankart

3. Endringsnotat

4. Reviderte reguleringsbestemmelser

5. Opprinnelige reguleringsbestemmelser

6. Sol- og skyggestudier

7. Perspektiver

8. Uttalelse fra NVE

9. Tilsvar til uttalelse fra NVE

10. Overordnet VVA-plan