I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok Plan- og miljøutvalget i Skaun kommune den 17.11.2021, sak nr. 53/21, Mindre endring av reguleringsplan for Snøfugllia, B11. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med tillegg. Planområdet ligger i Snøfugllia i Buvika og er på om lag 3000 m2. Hovedformålet med reguleringen er å legge til rette for utbygging av tomannsboliger, fremfor leilighetsbygg, på eiendommen.

Plan- og miljøutvalgets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringen etter forvaltningslovens § 29.

 

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7353 Børsa, eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no innen 16.12.2021

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt innen 3 år fra kunngjøring av vedtatt reguleringsplan. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Skaun kommune.

 

Dokumenter:

1. Plankart 22.10.21

2. Bestemmelser 17.11.21

3. Situasjonsplan og terrengsnitt 09.06.21

4. Geoteknisk notat 21.06.21

5. ROS-analyse 21.10.21

6. Overvannsvurdering 19.10.21

7. VA-kart og VA-uttalelse Skaun kommune 04.10.21

8. Høringsuttalelser

9. Sammendrag høringsuttalelser og tilsvar

Saksframlegg

Saksprotokoll

Samlet saksfremstilling