Avløpsrenseanlegg

Eggkleiva avløpsrenseanlegg er i dag gammelt og nedslitt, og det er ikke hensiktsmessig å oppgradere anlegget til dagens standard. I stedet for å bygge et nytt renseanlegg i Eggkleiva, med utslipp til Børselva, er det besluttet å bygge en overføringsledning for avløp fra Eggkleiva til Børsa renseanlegg.

Børsa avløpsrenseanlegg har dyputslipp til fjorden, som er en mye mer robust løsningenn utslipp i Børselva. Særlig viktig er dette for ukontrollerte utslipp ved driftsforstyrrelser eller uhell.

Drikkevann

Drikkevannsforsyningen fra Malmsjøen til Børsa, Buvika og Viggja går i dag i en enkelt ledning, med begrenset kapasitet. For å øke kapasiteten, og samtidig leveringssikkerheten på drikkevann og brannslukkevann, er det besluttet å bygge en ny vannledning mellom Malmsjøen og Børsa, i tillegg til den eksisterende.

På strekningen mellom Eggkleiva og Børsa vil den nye vannledningen følge samme trasé som den nye overføringsledningen for avløp, og det innebærer en betydelig besparelse for Skaun kommune at de to ledningene kan legges samtidig.

Den nye vannledningen må imidlertid videreføres sørover fra Eggkleiva og kobles til eksisterende vannledning ved Venn før full kapasitetsøkning og leveringssikkerhet oppnås.

Prosessen

Skaun kommune har i lengre tid planlagt traséen for de nye hovedledningene for vann og avløp fra Eggkleiva til Børsa, samt nye vannledninger til Vassåsen og mot Buvika. Hele ledningstraséen er nå geoteknisk vurdert og det har blitt foretatt grunnundersøkelser der dette har vært nødvendig. Trøndelag fylkeskommune har foretatt arkeologiske undersøkelser på deler av strekningene.

Et konkret forslag til ny ledningstrasé er nå ferdigstilt. Denne vil i stor grad følge fylkesveg 6630 Gammelvegen (tidligere fylkesveg 757). På noen partier vil ledningene bli liggende i selve vegen eller på offentlig veggrunn, mens det på andre partier vil være mer gunstig å legge ledningene til siden for vegen, på privat grunn.

For enkelte eiendommer kan det være aktuelt å koble ut det private avløpsanlegget for å koble seg til den nye avløpsledningen. Vi vil kontakte de grunneierne som dette kan være aktuelt for.

I anleggsperioden vil det i perioder være behov for omlegging av trafikk, dette vil vi varsle og skilte om i god tid.

Vi vil også kontakte hver enkelt av grunneierne som berøres av forslaget til nye ledningstraséer, for å få i stand avtaler/tillatelser til å anlegge offentlige vann- og avløpsledninger over privat eiendom.