Sommeråpent Servicekontoret

Skranke og sentralbord har åpent kl. 9.00-14.00 alle hverdager i juli.

Registrering av stikkrenner

I sommer vil vi registrere stikkrenner langs mange av vegene i kommunen. Dette gjelder primært fylkesveger og kommunale veger, men noen private veger vil også inngå i prosjektet.

Har du klippet hekken og buskene dine?

Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

For avkjørsel til boligeiendom, eller avkjørsel til privat veg, er det eier av boligeiendom/veg som har ansvaret for at det er tilstrekkelig frisikt.  Huseier/vegeier har ansvaret for å rydde frisikt både på egen og annen manns grunn og på offentlig veggrunn, dersom det er nødvendig for å få frisikt.

Her finner du informasjon om rydding av beplantning mot offentlig veg

Sommeråpent på biblioteket

Se her for mer info om åpningstid på biblioteket i sommer

Ubetaling av skogfond

Ny ordning ved utbetaling fra skogfondskonto

Dersom skogeier har gjort et tiltak i skogen som kan dekkes av skogfond, evt. av skogfond og tilskudd, skal skogeier sende et såkalt refusjonskrav til kommunen. Dette kan gjøres på 3 måter:

Bli med på fagkurs - vann og avløp i spredt bebyggelse

Til høsten inviterer Skaun kommune alle firma som planlegger, prosjekterer og bygger små avløpsanlegg til kurs og faglig påfyll 10. september. Kurset arrangeres i samarbeid med flere nabokommuner. Meld deg på om dette virker interessant!  


Påmelding innen 15. juni 2019 til Marte Aursand, Melhus kommune

Tlf 72 85 81 80 / marte.aursand@melhus.kommune.no

Partilister

Informasjon og oversikt over hvem som stiller lister

100% vegadresser i kommunen.

Nå er kommunen i mål med vegadresseprosjektet.

Informasjon om gatebelysning

Hvorfor er det lys noen plasser?

Overvåking og undersøkelser av laksefisk i Skaun kommune

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har satt ut smolthjul i Vigda. Vigda er den ene av seks utvalgte lakseførende elver i Norge som NINA foretar ungfiskundersøkeler i .