Bakgrunn for prosjektet

Skaun kommune skal bygge ny avløpspumpestasjon med tilhørende spillvannsledning ved Børsa skole. Samtidig legges vannledning og overvannsledning i samme trasé.

Det ligger i dag en eksisterende avløpspumpestasjon på Børsøra. Denne pumper avløpsvann til Børsa avløpsrenseanlegg ved Eliløkken. Pumpestasjonen har ikke kapasitet til å ta imot større spillvannsmengder enn det den gjør i dag.

Det er planer om betydelig økt utbygging med tilhørende befolkningsvekst i Børsa. Den nye pumpestasjonen ved Børsa skole vil avlaste Børsøra pumpestasjon og muliggjøre fremtidig planlagt utbygging i området.

Omfang

Det skal legges tre ledninger i samme grøft: vann-, spillvanns- og overvannsledning. Total lengde på ledningstraseen er cirka 225 meter.

Pumpestasjonen er planlagt nordvest for kunstgressbanen. Overbygget vil få en grunnflate på cirka 2,5 x 3 meter. Byggets høyde vil bli cirka 2,5 meter med pulttak.

Overvannet skal føres til Børselva. Spillvann skal på sikt pumpes nordover til Børsa renseanlegg ved Eliløkken. Det planlegges etablering av vann- og spillvannsledninger nordover på strekningen Børsa-Eliløkken i et annet prosjekt.

Konsekvenser for naboer og omgivelser

Ledningsanlegget og pumpestasjonen er planlagt på kommunalt areal. Ved valg av plassering er det mange hensyn som må tas, som for eksempel grunnforhold, eksisterende ledninger, ivaretakelse av kunstgressbanen og eiendomsforhold. Planlagt lokalisering er vurdert å være den beste når alle påvirkende faktorer er tatt i betraktning.

I anleggsfasen vil det bli ulemper i form av støy, støv og tungtrafikk. Entreprenøren vil så langt det lar seg gjøre utføre arbeidene innen normal arbeidstid på ukedager. Enkelte deler av arbeidet kan imidlertid medføre behov for anleggsarbeid på natt og/eller helg.

Trafikkavviklingen i området vil bli påvirket av tungtrafikk med inn- og utkjøring av masser og materialer til anleggsområdet. Innkjøring til Brubakken fra Skaunavegen og parkeringsplassen nord for kunstgressbanen vil bli helt avstengt i første del av anleggsperioden. Adkomst til Brubakken vil skje via Gullhauglia. Skaunavegen må stenges helt i forbindelse med legging av ledninger over vegen. Det planlegges etablering av midlertidig omkjøring via innkjøring nord for skolen og Brubakken 4A.

Ekstra ventetid på grunn av lokale innsnevringer og/eller saktekjørende anleggsmaskiner i området må påregnes.

Det vil bli etablert et riggområde for anleggsbrakker og lagring av rør og materialer i nærheten av anleggsområdet. Lokalisering er ikke endelig bestemt.

Gjennomføring

Det pågår nå detaljprosjektering av anlegget. Det skal innhentes anbud fra entreprenør via Skaun kommunes rammeavtale.

Planlagt anleggsstart er i siste del av juni 2021. Anleggsarbeidene vil pågå gjennom skoleferien. Ledningsanlegget er planlagt ferdigstilt i september. Selve pumpestasjonen vil etableres når ledningsanlegget er ferdig, fortrinnsvis i løpet av vinteren 2021/2022.

Planlegging av ledninger for vann og spillvann fra Børsa til Eliløkken er så vidt påstartet. Det skal gjennomføres et forprosjekt for å finne beste trasé, og videre detaljprosjektering av anlegget. Oppstart av anleggsarbeider forventes i løpet av vinter/vår 2022.