Bildet viser et infiltrasjonsanlegg under bygging. Denne typen anlegg er svært egnet i områder med gode grusmasser
(Bildereferanse: NIBIO)
 

Kommunen er forurensningsmyndighet, og må gi tillatelse før et nytt avløpsanlegg kan etableres. Det vil si at alle som planlegger å slippe ut sanitær avløp, først må søke om utslippstillatelse til kommunen.

Som forurensningsmyndighet er kommunen pliktig til å føre tilsyn med utslippstillatelsene kommunen har gitt. Det er derfor viktig at du som anleggseier har kunnskap om avløpsanlegget ditt, og vet hvordan anlegget skal tas vare på. Dersom du drifter og ivaretar avløpsanlegget ditt godt, vil levetiden for anlegget ditt kunne øke.

I de fleste områdene i kommunen er det krav om at det sanitære avløpet skal renses minimum 90 % av henholdsvis fosfor og organisk materiale, før det går til naturen. Utslipp til sjø har andre rensekrav.

 

xxxxx

Hvem må søke om utslippstillatelse?

 

Alle bygninger som har innlagt vann må ha en godkjent avløpsløsning. Dette gjelder også for fritidsboliger som ikke har installert wc, eller som kun  fører vann inn i fritidsboligen i sommerhalvåret.

Det må søkes om utslippstillatelse i forbindelse med nybygg, innlegging av vann i eksisterende bygg, økning av belastning på eksiterende anlegg, og når anlegget skal oppgraderes.

Ta kontakt med kommunen dersom du lurer på om du må søke om utslippstillatelse. De som i forbindelse med opprydding i spredte avløp mottar varsel eller pålegg om oppgradering av anlegget sitt, må også søke om utslippstillatelse på vanlig måte.

Hvordan søker du?

Å søke om utslippstillatelse, for å etablere et nytt avløpsanlegg, er ikke noe du kan gjøre selv. Du må få hjelp fra et nøytralt firma som er godkjent for denne typen arbeid. Firmaet må kunne vise til erfaring og kompetanse fra arbeid med små avløpsanlegg. Når du vurderer firma bør må du sjekke ut følgende minimumskrav:

  • Kompetanse innen hydrogeologi og renseteknikk.

  • Minimum 2-3 dagers kurs om små avløpsanlegg. Kurset må omhandle prosjektering av flere relevante anleggstyper. Alternativt godtas kursopplegg i regi av kommunen.

  • Praktisk erfaring med grunnundersøkelser.

  • Tilgang til VA-miljøblad.

  • Relevante referanseprosjekter.

Firmaet du velger vil stå som ansvarlig søker, og skal planlegge og prosjektere anlegget. Det er firmaet som sender søknaden om utslippstillatelse til kommunen.

Det kan ta litt tid å skaffe all informasjon som er nødvendig i søknaden, så det er lurt å starte prosessen tidlig. Husk også nabovarsel dersom du skal ha et nytt utslipp, det har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har inntil 6 ukers saksbehandlingstid.


Søknad om utslippstillatelse sendes: postmottak@skaun.kommune.no,

Eller til:

Skaun kommune

Postboks 74

7358 Børsa

Søknaden behandles etter forurensningsloven § 11 og plan- og bygningsloven § 20-1.

Husk at søknaden må være komplett for å kunne bli behandlet.

Hva skal være med i en komplett søknad?

Du må få tillatelse fra kommunen før bygging av det nye avløpsanlegget kan starte.

En komplett søknad skal inneholde:

1. Utfylt søknadsskjema

2. Notat med gjennomføringsplan og beskrivelse av planlagt anlegg

3. Situasjonskart (målsatt 1:1000) som viser plassering av hele anlegget, med komponenter

4. Kvittering for nabovarsling (gjelder nytt utslipp, eller endret utslippssted)

5. Erklæring om ansvarsrett

6. Notat med vurdering av brukerinteresser (eventuell drikkevannsforsyning i området må sjekkes)

7. Erklæring (tillatelse) dersom avløpsanlegget eller komponenter blir liggende på annens grunn. Erklæringen skal tinglyses.

8. Relevante vedlegg:

Vedlegg A - Vedlegg for dokumentasjon av nøytral fagkyndig PDF document ODT document

Vedlegg C - Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg PDF document ODT document

Vedlegg D - Kartvedlegg til utslippssøknad - hva som bør angis på kartet PDF document ODT document

Vedlegg F - Oversikt over berørte interesser PDF document ODT document

Hvor mye vil det koste å etablere og drifte ulike typer avløpsanlegg?

Kostnadene kan variere ut fra de ulike renseløsningene, samt ut fra hvordan eiendommen din er. 

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnads-vurderinger anbefaler vi nettsiden til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi): avlop.no

Under "Hvordan velge avløpsløsning" finner du oversikt over gjennomsnittlige kostnader for ulike renseløsninger.  

For behandling av utslippssøknaden din, skal det betales et behandlingsgebyr til kommunen. Faktura sendes direkte til deg som anleggseier etter at utslippstillatelsen er gitt. Her finner du kommunens betalingsregulativ.

Gebyret beregnes etter antall pe det søkes utslippstillatelse for. Pe betyr personekvivalent, og for en boenhet regnes normalt 5 pe.  

 

Hvordan velge riktig avløpsløsning

 

Skaun kommune har, sammen med flere nabokommuner, laget retningslinjer for hvordan det er ønskelig at små avløpsanlegg skal planlegges og bygges: Lenke til Retningslinjer for prosjektering, bygging og søknad knyttet til separate avløpsanlegg

I hovedsak er det slik at grunnforholdene på eiendommen, og avstand til brukerinteresser (bl.a. drikkevann, bekk og jordvanning) bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge, og hvor anlegget kan plasseres.

Det nye avløpsanlegget - og utslippet, må ikke bli til ulempe for omgivelsene.  

Firma du velger skal foreta grunnundersøkelser og vurdere hvilket avløpsanlegg som egner seg best for din eiendom.

Kommunen ønsker at infiltrasjonsanlegg skal prioriteres som renseløsning, der det er mulig. Det er fordi denne renseløsningen renser svært godt, både av organisk forurensning og fosfor-forurensning. Dette er i tillegg en renseløsning som har lang levetid, og krever lite vedlikehold.

 

Er det aktuelt med felles avløpsløning med naboer?

Felles renseanlegg for flere bygninger/boenheter er både miljømessig og økonomisk lurt. Renseanlegg som betjener flere hus får jevnere tilførsler, og har som oftest bedre renseresultater.

Kostnader ved etablering og drift blir som regel lavere når man deler avløpsanlegg. Slamtømming og tilsynsgebyr betales pr. boenhet og uavhengig av dem man deler avløpsanlegg med, så du får ingen problemer dersom naboen din ikke betaler regningene sine. 

Vi kan sende deg forslag til skriftlige avtaler om å dele avløpsanlegg og / eller ha anlegg på annen manns grunn. Større fellesløsninger bør organiseres juridisk i sameie eller andelslag.

Er det fare for forurensing av drikkevannskilder, eller andre hygieniske hensyn?

Det fagkyndige firmaet du velger må avklare om det er drikkevannskilder i området hvor utslippet skal etableres, og vurdere mulig forurensningsfare. Utslipp kan ikke plasseres slik at det kan forurense ditt eller naboens drikkevann.

Alle drikkevannskilder i området skal avmerkes på kart, som oversendes kommunen.

Utslippet må også plasseres slik at man unngår rekreasjons- eller lekeområder, luktplager for naboer, og dårlig vannkvalitet i lokale bekker og dammer. Dersom vannkilden benyttes til annet bruk, f.eks. vanning eller husdyr, må også dette vurderes i forhold til mulig forurensningsfare.

Kommunen kan kreve ekstra rensing, herunder krav om bakterierensing, eller forby utslipp av avløpsvann i bestemte områder.

Hvor kan jeg slippe ut renset avløpsvann?

  • Til grunnen / i stedegne løsmasser.
  • Til sjø eller ferskvann.
  • Til elv/bekk med helårs vannføring. Helårs vannføring betyr at bekken ikke tørker ut mer enn hvert 10. år.

Utslipp til grunnen gir størst sikkerhet mot uhellsutslipp. Utslipp av slamavskilt avløpsvann kan og bør infiltreres i grunnen der grunnen er egnet for dette (sandholdige jordmasser). For å avklare dette, må fagkyndig firma gjennomføre grunnundersøkelser på eiendommen. Der hvor grunnen ikke er egnet for infiltrasjon, må avløpsvannet renses på annen måte før utslippet går til bekk, vann eller sjø; eller til etterpolering (ekstra rensetrinn) i grunnen.

Hvor bør renseanlegg og tanker plasseres?

Det trengs tilgjengelige arealer for anleggskomponenter som slamavskiller, pumpekum, infiltrasjonsgrøfter og/eller renseanlegg. I tillegg må det hele året være mulighet for adkomst til anlegget for slamtømming, drift og vedlikehold. Anlegget skal legges med minimum avstand til nabogrense på 4 meter, dersom ikke annet avtales med nabo. Anlegget må også legges med minimum avstand på 10 meter til bekk eller annen vannforekomst.

Dersom anlegget skal legges på annens grunn kreves det tinglyst tillatelse til dette. Det kan også foreligge planer eller bestemmelser for området som har betydning for valg av avløpsløsning. Den du har valgt som ansvarlig prosjekterende må derfor gjøre seg kjent med de bestemmelser som gjelder for området, som for eksempel framkommer fra kommuneplanens arealdel, eller fra gjeldende reguleringsplaner.

 

Når avløpsanlegget er ferdig

 

Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig skal ansvarlig søker (firmaet du har valgt) sende inn ferdigmelding med anmodning om ferdigattest til kommunen. Dokumentasjon i ferdigmelding skal oppfylle vilkårene som er satt i utslippstillatelsen for at ferdigattest kan gis.

Husk at avløpsanlegget ikke regnes som godkjent før ferdigattest er gitt av kommunen, og at du ikke kan begynne å bruke anlegget før det er gitt ferdigattest.

Etter at du har fått tillatelse til å forurense er det viktig at du følger med avløpsanlegget ditt, slik at det ikke forurenser mer enn det skal.

Informasjonsmateriale

Informasjonsbrosjyrer

Til deg med privat infiltrasjonsanlegg

Tips til deg som skal kjøpe hus med privat vann- og/eller avløpsløsning

Tips til deg som skal utbedre ditt private avløpsanlegg

Informasjonsbrosjyrene er hentet fra www.miljøkommune.no som er et nettsted drevet av miljødirektoratet