I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok plan- og miljøutvalget i Skaun kommune den 05.06.19, sak nr. 24/19, å legge forslag til områdereguleringsplan for Venn ut på offentlig ettersyn.

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune
Postboks 74
7538 Børsa

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no.

Merknader må sendes inn i høringsperioden: 13.06.19 – 15.08.19.

Høringsbrev
Saksfremlegg
Trafikknotat
Plankart
Notat - omlegging av bekkeløp
Reguleringsbestemmelser
ROS-analyse
Planbeskrivelse
Tomtevalg
Samlet saksfremstilling
Notat - geoteknisk
Hydraulisk analyse for Vennabekken
KU - trafikkforhold - landskapsbilde - jordvern