Sak 20/3892

Formannskapet har i sitt møte den 26.11.2020 (sak 66/2020) vedtatt sin budsjettinnstilling for Skaun kommunes budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024. Formannskapets innstilling fremkommer i vedlagte møteprotokoll og representerer et endringsforslag til kommunedirektørens innstilling.

Formannskapets innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024 legges ut til 14. dagers høring. Kommunestyret vil behandle formannskapets innstilling i kommunestyremøte den 10.12.2020

Dokumenter:

Betalingsregulativ 2021 kommunedirektørens forslag

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 kommunedirektørens budsjettnotat

Møteprotokoll formannskapet 26.11.2020

Saksprotokoll kommunestyret 10.12.2020

Høringssvar utdanningsforbundet og fagforbundet på Venn

Høringssvar elevrådet på Venn

Høringssvar enhetsleder Venn oppvekstsenter

Høringssvar FaU ved Venn oppvekstsenter

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, postboks 74, 7538 BØRSA

Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no.

Merknader må sendes inn i høringsperioden: 26.11.20-10.12.2020, kl. 0800.