I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Kommunestyret forslag til områdeplan for Venn, som vist på plankart datert 22.11.2021. Bestemmelser er sist revidert 22.11.2021. Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd jf. § 1-9. Berørte parter underrettes ved særskilt brev i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde ledd, og vedtaket kunngjøres i henhold til samme bestemmelse femte ledd.

Vedlagt plankart og bestemmelser er revidert i henhold til kommunestyrets vedtak og innsigelse fra fylkeskommunen vedrørende kulturminner (hensynssoner og bestemmelser områder).

Med bakgrunn i innsigelsen til fylkeskommunen/riksantikvar på fastsatte høyder i plankart og bestemmelser for formålsområdet BOP2, trer ikke planvedtaket i kraft før innsigelsen avklares mellom kommunen og fylkeskommunen ved eventuelt gjennomføring av mekling.

 

Eventuell klage på Kommunestyrets vedtak sendes skriftlig til Skaun kommune innen fire uker etter mottak av denne kunngjøringen.

E-post: postmottak@skaun.kommune.no

Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa

 

Dokumenter

1. Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

2. Plankart 07.01.22

3. Planbestemmelser 07.01.22

4. Samlet saksfremstilling

5. Planbeskrivelse

6. Terrengsnitt

7. Sluttbehandling for områdeplan Venn

8. ROS-analyse

9. Geoteknisk notat

10. Flomberegning og hydraulisk analyse av Vennabekken

11. Jordvern

12. Trafikkforhold

13. Trafikknotat

14. Oppsummering og kommentar på høringsinnspill