I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til områdereguleringsplan for Venn ut til høring og offentlig ettersyn samt varsel om utvidelse av planområdet.

Områdeplanen og varsel om planutvidelse legges ut til offentlig ettersyn i perioden fra 25.06 til 16.08.2021

Høringsforslaget med tilhørende dokumenter kan ses på Rådhuset i Børsa og på https://www.skaun.kommune.no under kunngjøringer på startsiden.

 

Dokumenter:

Plankart Venn 28.05.2021

Bestemmelser

Utvidelse av planområde Venn

ROS-analyse 05.03.2019

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan Venn

3D Illustrasjoner Venn

Geoteknikk notat

Hydraulisk Analyse for Vennabekken

Jordvern 25.04.2019

Trafikkforhold 05.03.2019

Trafikknotat

Tomtevurdering skole 28.05.18

Merknader fra tidligere høring med kommentar

 

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:
Skaun kommune, teknisk kontor, Postboks 74, 7358 BØRSA
Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no