Merkostnad for bruk av internett

Flere familier får en merkostnad knyttet til bruk av 4G i forbindelse med gjennomføring av opplæring. Dette er kostander det vil bli mulig å søke Skaun kommune om refusjon for. Dette gjelder først og fremst for husstander som ikke ligger innenfor kommunens dekning av fiber/bredbånd. Send søknad om dekning og dokumentasjon på merkostnader til okonomi@skaun.kommune.no

 

Foreldrebetaling SFO/barnehage for barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner og tilbud til barn med særskilte omsorgsbehov

Regjeringen besluttet 17.03. at foreldre ikke skal betale for SFO i perioden tjenestene er stengt.

Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i SFO, også de som mottar tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.

Minner om at faktura fra 20.mars betales som vanlig. Viser til brev fra 17.03 dersom du har behov for oppdeling av faktura eller utsttelse.

 

Barn med særskilte omsorgsbehov

Vi har fått spørsmål om hvordan vi vurderer hvem som er barn med særskilt omsorgsbehov.

Vi jobber ut ifra at hvis vi hadde hatt en forsterket avdeling med særskilt tilrettelagt undervisning, ville elever der ha rett til tilbudet.

Tilbudet gjelder derfor i utgangspunktet for:

  • Elever som benytter USK på ungdomstrinnet

  • 5. - 7. trinnselever som har plass på SFO

  • Elever på 1. – 4. trinn som vil kvalifisere til plass på SFO fra 5. trinn

Omsorgstilbudet skal tilbys i SFO/USK sin åpningstid.

Det er i første omgang foresatte som må vurdere bruk av tilbudet opp mot eleven sitt omsorgsbehov. Ta kontakt med rektor dersom du mener ditt barn har behov.