I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan på ovennevnte område.

Planen ble sendt ut på høring i 2013, men ikke sluttbehandlet. Det er derfor stilt krav om nytt oppstartsvarsel. Hensikten med planarbeidet er å få bygget ny gang- og sykkelvei fra Trøan til Malenarommet. Planområdet er på ca. 10,3 daa og avgrensningen av områdene er vist på kartutsnittet. Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

Frist for merknader og evt. spørsmål: 18.02.2022

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og sendes:

Skaun kommune, Postboks 74, 7358 BØRSA
Eller på e-post: postmottak@skaun.kommune.no

Merknader merkes med saksnummer 22/270.

 

Dokumenter

Kart