Generell informasjon

Skaun kommune har i flere år arbeidet med å avklare skolestruktur og sentrumsutvikling sør i Skaun. Norconsult har utarbeidet en rapport for skole- og barnehageløsninger for Venn og Jåren-Råbygda, som tar for seg ti ulike alternativer for skolestruktur og konsekvenser ved disse.

Høsten 2020 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om skolestruktur for befolkningen på Jåren, Råbygda og Eggkleiva og på bakgrunn av resultatene i denne, besluttet kommunestyret 22.10.2020, sak 61/20, å gå videre med alternativ 2b i Norconsults rapport: Felles skole på Venn – barnehager på Venn og Jåren-Råbygda.

Nytt oppvekstsenter på Venn skal dimensjoneres for 270 elever og 141 barnehagebarn. Barnehage på Jåren-Råbygda skal dimensjoneres for 44 barnehagebarn.

Parallelt med arbeidet med skolestruktur, har kommunen jobbet med en områdeplan for Venn. Prosessen med områdeplanen har gått flere runder og er ennå ikke avsluttet. Kommunen har som mål å ferdigstille områdeplanen i løpet av første halvår 2021 iht. vedtak i kommunestyret 10.02.2020, sak 78/20.

Gi innspill til nytt oppvekstsenter på Venn og barnehage på Jåren-Råbygda!

Etter et intensivt brukermedvirkningsopplegg i august og september har Avec/WSP laget utkast til rom- og funksjonsprogram for nytt oppvekstsenter på Venn og ny barnehage på Jåren-Råbygda.

Skaun kommune oppfordrer alle interesserte til å lese gjennom dette utkastet, og komme med tilbakemeldinger. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er første utkast, det endelige rom- og funksjonsprogrammet vil se litt annerledes ut. Utkastet har ikke vært gjennom en prioriteringsrunde, det er sannsynlig at omfanget må reduseres noe for å ikke bli for kostbart.

Innspill og evt. spørsmål til rom- og funksjonsprogrammene rettes til:

postmottak@skaun.kommune.no

Innen fredag 5. november kl. 12.00

 

Dokumenter:

Rom- og funksjonsprogram for Venn-Jåren oppvekstsenter

Rom- og funksjonsprogram for Jåren-Råbygda barnehage

Områdeplan Venn til høring og varsel om planutvidelse

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til områdereguleringsplan for Venn ut til høring og offentlig ettersyn samt varsel om utvidelse av planområdet.

Områdeplanen og varsel om planutvidelse legges ut til offentlig ettersyn i perioden fra 25.06 til 16.08.2021

Høringsforslaget med tilhørende dokumenter kan ses på Rådhuset i Børsa og på https://www.skaun.kommune.no under kunngjøringer på startsiden.

Les hele saken her.

Vedtaksliste

Politisk utvalg Dato Sak Vedtak
Kommunestyret 22.10.2020 61/20 1. Formannskapet tar resultatet av spørreundersøkelsen til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren dimensjonere nye Venn oppvekstsenter for elever fra Venn og Eggkleiva som nå, og elever fra Jåren/Råbygda. Alternativet med sterk vekst legges til grunn for det videre planarbeidet.
3. Barnehagen på Jåren/Råbygda opprettholdes.
4. Formannskapet ber kommunedirektøren om å komme tilbake med et oppdatert mandat for utbyggingen på Venn i forhold til dette. Det må i mandatet tas inn et nytt punkt om det formelle rundt sammenslåing av de nevnte skolekretser
Formannskapet 26.11.2020 87/20 Kommunestyret ber kommunedirektøren om å etablere en styringsgruppe. Styringsgruppen legger fram forslag til prosjektmandat for formannskapet.
Kommunestyret 10.12.2020 89/20  Kommunestyret ønsker en oppdatert prognose for kostnader ifbm prosjektering av Venn oppvekstsenter. Prognosen skal inneholde kostnader med bygging av barnehage og skole på Venn, Skaun menighetshus og barnehage på Jåren/Råbygda
Kommunestyret 10.12.2020 87/20 Vedlagte forslag til planstrategi for Skaun kommune 2020-2023 vedtas. Planstrategien forutsetter at samfunnsplanen og arealplanen revideres i perioden 2020-2023. Arbeidet med områdeplan Venn må sluttføres tidligst mulig i 2021 slik at vi sikrer fremdrift med bygging av oppvekstsenteret på Venn. Arbeidet med denne planen skal være en hovedprioritering i det totale planarbeidet. Planen ferdigstilles i løpet av første halvår 2021.
Formannskapet 18.02.2021 22/21 Kommunestyret vedtar mandat for gjennomføring av prosjektet oppvekstsenter på Venn og barnehageløsning for Jåren-Råbygda, som vist i denne saken med vedlegg.

Formannskapet ber kommunestyret om å flytte 1,3 millioner fra år 2023 til 2021 i vedtatt budsjett- og økonomiplan. Formannskapet ber om at revidert budsjett med oppdaterte kostnadstall for prosjekt Venn oppvekstsenter opparbeides i budsjett for 2022
Kommunestyret 10.06.2021 58/21

Kommunestyret tar saken til orientering.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede dette nærmere i strategiarbeid innen helse og mestring, samt i arbeidet med økonomi- og handlingsplanen 2022-2025.

 

Kommunestyret vedtar mandat for gjennomføring av prosjektet oppvekstsenter på Venn og barnehageløsning for Jåren-Råbygda, som vist i denne saken med vedlegg.

Formannskapet ber kommunestyret om å flytte 1,3 millioner fra år 2023 til 2021 i vedtatt budsjett- og økonomiplan. Formannskapet ber om at revidert budsjett med oppdaterte kostnadstall for prosjekt Venn oppvekstsenter opparbeides i budsjett for 2022.